Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Ирина Вълчева 14.03.2012
Здравейте,

Възможно ли е университети да кандидатстват като партньори по проект в качеството им на работодатели, т.е. техни служители да бъдат обучени от Кандидат по проекта, който е ЦПО.
Въпрос на: Kristina Gencheva 13.03.2012
Здравейте,
Във връзка с обявената процедура „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, бихме искали да попитаме следното:
1. Провеждането на един/няколко курса от обучение по счетоводство и финанси към АССА (Асоциацията на международните експерт счетоводители) представлява ли допустима дейност по Компонент II?
2. Как би се класифицирало такова обучение - като повишаване на професионалната квалификация или като придобиване на част от професия по съответната квалификационна степен?
Предварително благодаря!
Кристина
Въпрос на: Галина Грозева 12.03.2012
Здравейте,
Бих искала да получа отговор на следния конкретен въпрос: възможно ли е университет, който не е лицензиран по НАПОО, но има право да издава удостоверения и свидетелства за професионална квалификация, да бъде партньор по проект към "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", компонент ІІ. Предоставените услуги да бъдат обучения по професионална квалификация и обучения по ключови компетенции.

Благодаря предварително!
Въпрос на: Елена Льондева 05.03.2012
Относно: Схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Здравейте и Честита Баба Марта!

На коя дата ще публикувате въпроси и отговори от информационния ден в София, състоял се на 24.01.2012 г.?

Поздрави,
Елена Льондева
05.03.2012 г.
Въпрос на: Христина Тотева 01.03.2012
Здравейте!

Може ли да потвърдите дали съм разбрала правилно- по компонент 1 и 2 могат да кандидатстват организации (работодатели) в партньорство и в случай, че нито един от тях няма статут на обучаваща организация, те следва да си изберат такава съгласно съгласно ПМС 55/12.03.2007г. или ЗОП ?
Благодаря предварително!
Въпрос на: Лилиана Кръстева 29.02.2012
как се кандидатства за курсове
Въпрос на: Мария Димитрова 27.02.2012
Здравейте,

Искам да Ви попитам, защо няма новия образец на приложения Д5 - декларация и приложенията в съответствие с чл.3 и чл.4 от ЗМСП за свързаност на предприятията в текстов файл, а само в пдф. На ръка ли трябва да се попълва?
Въпрос на: Ева Иванова 26.02.2012
Здравейте,
Във връзка с евентуалното ни участие по процедура „BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3”, компонент II, имаме следния въпрос:
В Насоките за кандидатстване стр. 46, т.4 е казано: „Финансов отчет и оборотна ведомост за две финансови години назад ........”, а в т.5 „За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – счетоводен документ за месеците, през които фирмата е съществувала – копие ...”. В критериите за допустимост на кандидатите няма информация за това колко финансови години трябва да бъдат приключени за кандидата преди подаване на проектното предложение. Как да тълкуваме Насоките за кандидатстване? Колко приключени финансови години трябва да има кандидата?
С уважение,
Ева Иванова
Въпрос на: Иванка Ангеловa 25.02.2012
Допустимо ли е по схемата теоретичното и практическото обучение на заети лица във фирмата по професия "Текстообработване" да се извършва в дистанционна форма на обучение, чрез уеб-базирана платформа, тъй като това е разрешено при обучаването на заети лица с ваучери, издадени от ОПРЧР?
Въпрос на: Георги Пеев 24.02.2012
Здравейте,
по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
допустим ли е кандидат работодател - самостоятелно юридическо лице (второстепенен разпоредител с бюджетни средства) по чл.60 от Закона за администрацията?
Въпрос на: Ангелин Бахчеванов 24.02.2012
Може ли част от обученията да се извършват на територията на бенефижиента-работодател или задължително трябва да са извън територията на работодателя.
Въпрос на: Ангелин Бахчеванов 24.02.2012
На въпрос от 19.01. сте отговорили, че съгласно съгласно чл.12а от ПМС №55/2007г всички обучения следва да се групират в една обща процедура, независимо какъв вид са (професионално или компетентности) и да се заложат различните обучения като обособени позиции в рамките на общата процедура. От това следва ли, че за да се прилага реда по чл.12, ал.1, т.2, то се взема стойността на всички обособени позиции или се взима в предвид стойността на всяка позиция поотделно (напр. професионално обучение и отделно за обучение по ключови компетентности).
Въпрос на: Dimitrina Tsvetanova 23.02.2012
В таблицата за бюджета, Приложение А1.1 се казва: "В случаите, когато е предвидено месечно възнаграждение (по заповед, по трудов или договор с физически лица), начинът на изчисляване на възнаграждението от месечна на часова ставка се извършва съгласно "Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР". Въпросът ми е: Необходимо ли е да се прилага тази методика, ако предвиждаме възнаграждение на часова ставка? Ако да, какво се разбира под "съответната икономическа дейност", средната заплата за която се използва за база за определяне на дневното възнаграждение (стр.5 от Методологията). Става дума за определянето на часова ставка за обучител по професионална квалификация и обучител по чужд език.
Благодаря за съдействието.

Въпрос на: Десислава Тодорова 23.02.2012
Въпрос по компонент 2:
Допустимо ли е в обучение за професионална квалификация да бъдат включени служители, които вече имат подобна квалификация, но тя не е придобита в обучения, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и програми и мерки финансирани от Държавния бюджет? По-конкретно, ако едно лице има квалификация по определена професия от професионално училище, това пречка ли е да бъде обучавано в проекта по същата професия?
Благодаря предварително.
Въпрос на: Александра Василева 22.02.2012
Здравейте,
имам въпрос относно Приложение Д4, според което задължението на Работодателя е да запази заетостта на лицата, завършили успешно обучение след проекта за период от 1 година. Въпросът ми е как ще процедираме с лицата, преминали обучение и искат да напуснат фирмата и лицата с дисциплинарни наказания? Не би ли следвало фирмата Работодател да поеме ангажимент за период от 1 година след приключване на проектните дейности, да не намалява числеността на персонала като абсолютна сума, а не като имена, които са успешно завършили обучение? При динамичния пазар на работна сила, няма как да се поеме ангажимент лицата, завършили успешно обучение да останат за 12 месеца във фирмата Работодател.
Въпрос на: Владимир Владимиров 22.02.2012
Здравейте,
имам следния въпрос по схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3" - компонент 2:
Възможно ли е кандидатстването в партньорство на 2 юридически лица, отговарящи на всички изисквания за допустимост, които се представляват от едно и също лице?
Служителите и в двете фирми имат нужда от едно обучение, фирмите са с различен предмет на дейност, но лицето, което подписва документите им е едно и също. Проблем ли е това? Ако да, само едното ли може да кандидатства или и двете по отделно?

Благодаря.
Въпрос на: Димитър Георгиев 22.02.2012
Здравейте, имаме следният въпрос:
Може ли целева група, която е включена по друга Ваша схема "Социални иновации в предприятията" да бъде включена като обучаеми лица и в "Квалификационни услуги на заети лица-фаза 3"?
Въпроса ни е свързан с това, дали може по едно и също време да се изпълняват два проекта, които са свързани с различни видове обучения.
Въпрос на: Александър Калчев 21.02.2012
Компонент 1
За ползване на право на 100% подпомагане при водния транспорт кандидатът трябва да удовлетвори две условия. В тази връзка, моля коментар по въпросите по-долу:
1. Като се има предвид, че на практика по време на рейс на корабите няма екипаж, които е неактивен (даже стажанти/кадети имат определени задължения, свързани с изискванията за придобиване на определени умения по Конвенция STCW'78) възможно ли е в курсове да бъдат включвани членове на екипажи на кораби, когато са в отпуск (на брега), защото единствено тогава те могат да бъдат определени като част от екипаж, но неактивни негови членове.
2. Второто изискване е обучението да се извърша на борда на кораб, плаващ под флаг на Общността. Той трябва да бъде:
2.1 Корабът, където се води обучението е този, в чийто екипажан списък фигурират лицата (не е възможно да се удовлетвори в реални условия) или;
2.2 Корабът е друг, който е специализиран учебен и/или;
2.3 Ако 2.2 е вярно, то следва ли, че обучение може да се провежда и в специализирани учебни симулатори, базирани на територията на Общността.

Благодаря предварително!
Въпрос на: Гергана Коджейкова 17.02.2012
Здравейте,
имам следния въпрос във връзка с коректното попълване на Декларация Д 5 - за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП - нов образец - по отношение на т.3 от същата:
Как се попълва т. 3 от същата, ако конкретното предприятие няма промяна в данните по смисъла на чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП за предходната финансова година, която може да се отрази на статута му. Отправям запитването, тъй като в скоби е вписано следното обяснение "(.... Отрицателният отговор предполага погрешно декларирана информация по т. 1 и/или т. 2)". Т.е. ако за 2010 г. предприятието декларира, че е средно предприятие и съответно отбелязва съответните стойности в т. 2 на декларацията, и през 2009 г., и през 2008 г. отново отговаря на критериите за средно предприятие, то тогава защо деклараторът, отбелязвайки в т. 3 "Не", следва да декларирал грешни данни?
Благодаря ви предварително за отговора.
Въпрос на: Анелия Димитрова 15.02.2012
Здравейте,

Във връзка с BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", компонент 2, бих искала да помоля за разяснение относно следния казус. Когато кандидатът работодател е асоциация (юридическо лице с нестопанска цел), чиято цел е да обучи служителите на своите членове, те трябва ли да бъдат включени всички като партньори (общо са 70), или е достатъчно проектът да се подаде от името на асоциацията. Също така, на каква база би следвало да се определи вида предприятие съгласно критериите за МСП - трябва ли да се взимат предвид данните на всички членове, които не са нито свързани, нито предриятия партньори?

Предварително благодаря!

С уважение,
Анелия Димитрова
Страници: ‹‹1234567››