Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Радостина Добрева 24.04.2012
Здравейте,
бих искала да попитам кога да очакваме да получим информация за проектните предложения подадени до 29.02.2012г.
Благодаря Ви!
Въпрос на: Н. Николаева 19.04.2012
Допустимо ли е служители, които са назначени на граждански договори като преподаватели в ЦПО, да бъдат включени в обучение по ключова компетентност, като същите няма да бъдат преподаватели по другите обучения в проекта?
Въпрос на: Марина Тодорова 18.04.2012
Здравейте, бих искала да попитам при кандидатстване задължително ли е работодателя да има партньор или може да кандидатства самостоятелно?
Въпрос на: Лили Първанова 18.04.2012
Здравейте,

необходимо ли е обучаващата организация която кандидатства в партньорство с работодател да има задължително две приключени финаносви години? В насоките за кандидатстване и по точно в РАЗДЕЛ ІII. АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА/ИТЕ е записано че към момента на кандидатстване се прилагат 3. Финансов отчет и оборотна ведомост за две финансови години назад, но малко по - надолу пише че се предоставя За новосъздадени фирми, – счетоводен документ за месеците, през които
фирмата е съществувала. Въпросът ми е може ли да кандидатства работодател в партньорство с работодател обучаваща организация която да извърши обученията по ключови компетенции ако обучаващата организация има една приключена финансова година?
Благодаря за отговора!
Въпрос на: Лили Първанова 18.04.2012
Здравейте,

когато кандидатства работодател в партньорство с работодател-обучаваща организация има ли изискване на какви условия трябва да отговаря обучаващата организация за да проведе предвидените в проекта обучения като численост на персонала или брой приключени финансови години или брой изпълнени сходни обучения и т.н. ?
Въпрос на: Лили Първанова 18.04.2012
здравейте,
въпросът който искам да задам е следният в насоките за кандидатстване е записано че един обучител по ключови компетентности не може да взима повече от 20 лв. на час. При провеждането на обученията и съставянето и оформянето на бюджета взимаме предвид тази часова ставка или описаните в насоките за кандидатстване максимално допустими прагове на БФП за един обучаем? Т.е. ако провеждаме обучение по ключова компетентност 7 на група от 10 обучаеми за един час обучаващия ще вземе 20 лв. или 56 лв ( 168 лв. разделено на 30 учебни часа което е минималната продължителност и умножено по 10 колкото е броя на обучаващите се в групата/? Има ли значение колко голяма е групата от обучавани за определяне на хонорара на обучаващия, т.е. ако се обучава един работник обучителя ще вземе 20 лв на час и ако обучава 10 пак ли ще вземе 20 лв. на час?
Предварително благодаря за отговора
Въпрос на: Елена Льондева 17.04.2012
Здравейте и Христос Воскресе!

Моля, да отговорите на следните въпроси по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”

1. При положение, че предприятието ще кандидатства без партньори и ще избира изпълнител/и по ПМС 55/2007, може ли да се попълни само шиит „Бюджет общ” без да се попълва шиит „Бюджет кандидат”, където на практика ще трябва да се препишат всички разходи от общия бюджет на проекта?
2. На въпрос No 5 на Марин Петков от 06.02.2012 г. „Какви експерти и по какъв начин могат да бъдат ангажирани с изпълнение на дейности по проекта, доколкото дейностите по обучение следва да се осъществяват от обучаващи организации?” отговаряте „Експертите, ангажирани с изпълнението на дейностите по проекта се избират по преценка на кандидата и те са различни от тези, които са ангажирани с провеждането на обученията.”
2.1. Това означава ли, че може да се посочат служители на кандидата, които отговарят за управлението и развитието на човешките ресурси в предприятието, които да участват в разработването на изискванията към методиката за провеждане на обученията и/или да следят за спазването на методологията за провеждане на обученията, и/или да съблюдават за качеството на провежданите обучения?
2.2. Ако отговорът Ви е негативен, то бихте ли дали примери какви експерти сте имали предвид при разработване на Насоките по тази схема.
2.3. Може ли експертите, ангажирани в дейностите по проекта да бъдат включени в обучения по проекта, при положение, че са служители на кандидата/партньора?
3. На въпрос No 3 на Емил Коцев от 05.02.2012 г. „Може ли човек, част от екипа (напр. Координатор) да е и обучител в някои от дейностите по същия проект?” отговаряте ?Не е допустимо човек от екипа за организация и управление да бъде и обучител в някои от дейностите по същия проект”.
3.1. В този контекст може ли човек, ангажиран като член на екипа да бъде ангажиран като експерт в някоя от дейностите по проекта (не като обучител) като детайлно се разпишат задълженията му и като експерт?
3.2. Тъй като няма отделен формуляр за CV на експерт, кой формуляр да използваме за експерти, които не са обучители - Г2_автобиографии за обучаващия екип.doc или Г1_автобиографии за екипа за орг. и упр.doc?
4. Можем ли да предвидим като външна дейност разработване на платформа за дистанционно обучение в предприятието чрез избор на изпълнител по ПМС 55/2007, чрез която материалите от обученията, реализирани по проекта, да бъдат достъпни за всички настоящи и бъдещи служители, с цел да осигурим устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта и същевременно да укрепим системата за развитие на човешките ресурси в предприятието (една от целите на ОП РЧР)?
4.1. Ако отговорът е положителен, в кой раздел на бюджета трябва да посочим този разход?
4.2. Ако отговорът е отрицателен, бихте ли дали пример за дейности за укрепване на системата за развитие на човешките ресурси, които бихме могли да изпълним чрез тази последна схема по ОП РЧР за програмния период 2007-2013 г.
4.3. В случай, че разработването на платформа за дистанционно обучение като външна услуга е недопустим разход, можем ли да предвидим разходи за външна услуга за фирма или физически лица за публикуване на съдържанието на учебните материали в създадена с наши средства платформа за дистанционно обучение?
5. Възможно ли е да включим като тема на обучение за ключова компетентност изучаване на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета? Към КК 6 ли е най-подходящо в случая да отнесем тази тема?
6. На въпрос No 2 на Калинка Жекова от 03.02.2012 г. „Когато партньорът-работодател с обучаващата организация по проекта са едно и също юридическо лице и се предвижда партньорът да извърши обучението. Заетите лица в партньора-работодател (ЦПО) са 4 лица с висше образование, които са наети като обучители по професионална квалификация. Те ще извършат обучението на заетите лица на кандидата и ще бъдат ангажирани през цялото време на проекта като обучители. Имам следните два въпроса:
2А. Кога фактически те ще бъдат обучавани?
2Б. По коя професия ще бъдат обучени и от кого, след като Партньорът (ЦПО) трябва да извърши обучението на заетите лица от всички работодатели по проекта?”
отговаряте: „В случай, че работодателя и обучаващата организация (ЦПО) са едно и също юридическо лице, т.е. ЦПО-то е към предприятието-работодател, то работодателя със собственото ЦПО извършва обученията на заетите лица в предприятието без да описва собственото си ЦПО като партньор по проекта.
В случай, че работодателя и ЦПО-то са различни юридически лица, но са свързани помежду си, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, следва да бъдат в партньорство по проекта.
Следва да имате предвид, че и в двата случая преподавателите не могат да бъдат включени в целевата група-обучаеми.”
Нашият казус е подобен: Ние сме ЦПО към търговско дружество и според Ваш предишен отговор отговаряме на изискването за Работодател, независимо че работим с лица на граждански договори. Според Ваши пояснения (и на информационните дни, и във Въпроси и отговори на Интернет-страницата Ви) лицата, наети на граждански договор, са допустима целева група. Основната ни дейност са обучения за професионална квалификация (притежаваме лицензия от НАПОО) и ключови компетентности, предлагаме и консултантски услуги. Т.е. съгласно Насоките и Ваши отговори, наетите на граждански договор лица при нас са допустима целева група и ние бихме могли да ги обучим.
Можем ли да предвидим дейност за обучение по ключова компетентност чрез избор на изпълнител по ПМС 55/2007, в която да извършим обучение на нашите преподаватели и консултанти, ангажирани на граждански договор?
7. Можем ли да планираме обучения за професионална квалификация по Рамкова програма „Е” за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация и ако да, какъв хорариум часове да планираме за тях?

Очаквам Вашия своевременен отговор.
Въпрос на: Десислав Минчев 12.04.2012
Koq e blankata za kandıdatstwane za bezplaten kurs po Anglııskı ezık
Въпрос на: Цвета Василева 11.04.2012
Моля за информация кога ще се набират кандидатите за обучение по "Квалификационни услуги за обучение на заети лица" - фаза 3 т.е. кога е необходимо да подадем документи за кандидатстване за обучение по професионална квалификация?
Предварително Благодаря!
Цвета Василева
Въпрос на: Anelia Dimitrova 09.04.2012
Здравейте,
Бих искала да задам няколко въпроса относно актуалната схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, Компонент II:

1. По отношение на необходимите подкрепящи документи: Нужно ли е да се представят копия на съдебно решение/учредителен акт, удостоверението за актуално състояние и на финансовите отчети, при регистрация на кандидата по Закона за Търговския регистър. Т.е означава ли, че текстът В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23,ал.4 от Закона за Търговския регистър освобождава кандидата от задължението да предава копие на въпросните документи?

2. Какво точно включва финансовия отчет и оборотната ведомост – Счетоводен Баланс и Отчет за приходи и разходи, или и др.документи (Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Отчет за ДМА)?

3. По отношение на декларация (Приложение Д5) за свързаност на предприятията – попълнена, подписана и подпечатана от Водещата организация, на стр. 39 от Насоките за кандидатстване е посочено, че декларацията трябва да се подаде с приложенията за свързаност, ако са приложими. Към новия образец на декларацията, публикуван на сайта на Агенция по заетостта на 02.12.2011 има наръчник за попълване и един файл excel (Copy Spravka SME) – това ли е въпросното приложение в случая?

Предварително благодаря,

Поздрави,

Анелия Димитрова
Въпрос на: Ллиляна Попова 08.04.2012
ЗДРАВЕЍТЕ, БИХ ИСКАЛА, ДА РАЗБЕРА КОГА СЕ ОРГАНИЗИРАТ КУРСОВЕ
ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИ.
ФРИЗЪОТКА СЪМ И ЖЕЛАЯ ДА КАНДИДАТСТВУВАМ В ТАКАВА ПРОГРАМА В СРТАНАТА
ИЛИ ЧУЖБИНА. ЩЕ ДОПЪЛНЯ, ЧЕ СЪМ ИНВАЛИД 3-ТА ГРУПА

БЛАГОДАРЯ. С УВАЖЕНИЕ ЛИЛИ ПОПОВА
Въпрос на: Силвия Сивова 06.04.2012
Здравейте,
Ние сме средно голяма фирма, която желае да обучи персонала си на професионална квалификация по Компонент ІІ на програмата. Дейността ни е пръсната в 8 обекта в различни градове около един областен център, поради което ще се наложи да планираме разходи за транспорт на обучаваните до фирмата обучител. Съгласно Насоките за кандидатстване и Формулярите пътните на обучаваните са допустим разход, но са цитирани автобусни билети и карти за автобус.
Въпросът ни е дали е възможно ние сами да организираме техният транспорт с превозно средство на фирмата и в проекта да се заложат разходи за гориво?
Предварително благодарим за Вашия отговор!

Поздрави!
Силвия Сивова
Въпрос на: Пламен Христов 06.04.2012
Здравейте,

Можете ли с прости думи да обясните с каква цел са обособени три различни насоки и какви са разликите между тях освен разликите в бюджетите и де минимис праговете. Прави ми впечатление, че много от коментиращите са се насочили към насока 2.

Благодаря.
Въпрос на: Рени Захариева 04.04.2012
Здравейте, до колкото разбрах от насоките за кандидатстване, всъщност ЦПО -тата, каквото сме ние не кандидатстват за обучители, така ли?
Въпрос на: София Циканделова 04.04.2012
Здравейте,

Съгласно Ваши отговори от 28.12.2011г. и 06.01.2012г. на въпроси по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” е допустимо да кандидатстват неограничен брой работодатели, които фигурират в предложението като работодатели и партньори.

1. Възможно ли е кандидатът-работодател, който е и лицензиран ЦПО, да обучава освен собствените си служители и служителите на останалите работодатели-партньори?

2. Възможно ли е партньор по проекта да бъде работодател-висше учебно заведение, създадено по реда на Закона за висшето образование, чиито служители имат необходимост от обучение за придобиване на ключови компетентности?

Благодаря!
Въпрос на: Станислава Николова 03.04.2012
Здравейте!
1. От къде мога да получа повече разяснения по Компонент II ? За първи път ще кандидатстваме по подобна програма, затова ни е необходима повече и по- конкретна информация. В бюджета на проекта не се предвиждат средства за консултантски услуги, затова ни е нужно да знаем, дали към бюрата по труда ще има хора, които да дават разяснения или трябва да се мъчим сами да откриваме информацията? Прочетох насоките за кандидатсване, но не всичко ми е ясно и наистина е много важно, да има специален консултант по всяка една схема.
Въпрос на: Detelina Todorova 03.04.2012
Здравейте,
имам въпрос по Компонент 2 на схемата относно Декларация Д7 Заявка за целева група. В Декларацията се изисква попълване на длъжността на конкретния служител, както и вида договор и датата, на който е сключен. Преминаването в друга длъжност става чрез подписване на допълнително споразумение към основния трудов договор на конкретния служител. Коя дата се посочва- датата, на която служителя е постъпил във фирмата и е подписал договор или датата на подписване на допълнителното споразумение към същия договор, с което дадения служител преминава на конкретната длъжност, която посочваме като заемана в декларацията?
Благодаря за отговора!
Въпрос на: Милена Шопова 29.03.2012
Здравейте дами и господа!
Въпросът ми касае обученията по професионална квалификация по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", Компонент II. Кандидатът е частен медицински център. Обученията по професионална квалификация са строго профилирани, свързани с професията "Лекар" и нуждата от непрекъснато усвояване на новостите в професията. Проблемът се свежда в липсата на конкретните обучения в списъка на професии за професионално образование и обучение. Допустимо ли е в проекта да бъде посочен професия, свързана със здравеопазването, която фигурира в списъка, а при избор на обучаваща организация да се заложат изисквания за включване на съответните квалификационни курсове?
Предварително Ви благодаря!
Въпрос на: Красимира Иванова 27.03.2012
Здравейте,

Бих искала да задам въпрос относно - Процедура за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, Компонент II и по-конкретно:
І. Група А – Приемливи/допустими разходи по правилата на ЕСФ
В раздел 2 се посочват Разходите за командировки на лицата получаващи
възнаграждения по раздел 1 /в т.ч. Експерти, преподаватели, целева група/, както и пътните разходи /билети, карти/ за обучаемите. Не следва да се отчитат разходи свързани с транспортни услуги:
2.1. разходи за командировъчни на обучаващите - пътни, дневни и квартирни съгласно Наредбата за командировки в страната и ясно обосновани в бюджета или в приложение към него. Максимален единичен размер на разходите за квартирни/нощувки – до 60 лева на човек без начислен ДДС, дневни – 10 лева при еднодневно командироване или 20 лева, когато се предвиждат повече от един последователни дни, пътни - при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство, като за целта се представи обосновка на извършения избор;
2.2. разходи за командировъчни на обучаваните – пътни и квартирни, съгласно
Наредбата за командировки в страната и ясно обосновани в бюджета или в приложение към него. Максимален единичен размер на разходите за квартирни/нощувки – до 60 лева на човек без начислен ДДС, пътни - при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство, като за целта се представи обосновка на извършения избор. Разходите за дневни на обучаваните са неприемливи/недопустими;

1. След като е конкретизирано в насоките за кандидатстване, че -"Не следва да се отчитат" така изброените транспортни разходи, да разбираме ли, че тези разходи няма да бъдат допустими по проекта? (Тези разходи са посочени и в Общият Бюджет ред 63 за който отново е определено "Не следва да се отчитат").
2. В случай, че горепосочените разходи не са допустими, възможно ли е да бъдат финансирани разходи на работодателя за гориво, при използване на собствени транспортни средства за превоз на обучаваните от населеното място в което живеят (респективно работят) до населеното място в което се осъществява обучението? В последствие допустим разход ли е възнаграждение на лицето осъществяващо превоза?
3. Съответно ако се има предвид да не се отчитат транспортните разходи с определен документ, но да бъдат признати, по какъв начин, ще се удостоверява направения разход и как ще се определя достоверността на размера им?

Предварително Ви Благодаря.
Въпрос на: София Циканделова 19.03.2012
Здравейте,
имам следният въпрос относно подготовка на проектно предложение по Фаза 3, Компонент II:
1. Водеща организация по проекта е ЦПО, което ще кандидатства в качеството си на работодател. За партньор по проекта сме привлекли следните учебни заведения: Технически университет София, СУ "Св.Кл.Охридски" и Медицински университет София, които искат да включат за обучение своите служители.
Питането ми е следното - допустими ли са горепосочените партньори съгласно т. 3.1.1 от насоките за кандидатстване по компонент II.
Страници: ‹‹1234567››