Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Огнян Дамянов 10.05.2012
Моля, да получа отговор на следните въпроси във връзка със Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – Фаза 3”, Компонент II:

По цитираната схема недопустими разходи са: кафе-паузи и обяд за заетите лица- участници в обученията за времето на обученията, както и дневни пари за времето на обучение извън населеното място, където живее и работи лицето. С това ограничително условие нарушават ли се първо - изискването за законосъобразност на разходите, и второ разпоредбите на:
• чл. 4, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната (Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) (1) Командированият за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари при условията и в размерите, определени с тази наредба.)
• чл. 9 т.6. от Наредбата за командировките в страната (Чл. 9. (1) В заповедта за командироване се посочват: .... т.6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право)
• чл. 19 от Наредбата за командировките в страната (Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката)
• чл. 23 от Наредбата за командировките в страната (Чл. 23. Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.) – като се има предвид, че не може да се залагат разходи за храна съгласно Насоките.
• § 2. от ПЗР на Наредбата за командировките в страната (§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 215 във връзка с чл. 121 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.)
• Чл. 215 от Кодекса на труда (чл. 215. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет)
• Чл. 4, ал. 1, т. 2 на ПМС 180 от 27 юли 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", съфинансирана от Европейски социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2012 г. (т. 2. разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата заслужебните командировки и специализации в чужбина).

В Насоките по Схемата е посочено изискването за допустими разходи на стр. 31 и едно от изискванията е разходите да са „действително направени от кандидата или неговите партньори по време на изпълнението на проекта и да са извършени след датата на подписване на договора”. Същевременно в § 4. от ПЗР на Наредбата за командировките в страната е посочено „Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на финансите, които дават указания съобразно своята компетентност, както следва:
1. Министерството на труда и социалната политика:
а) по раздел I. Общи положения;
б) по раздел IV. Дневни пари”

Как да процедираме, ако длъжностни лица от МТСП констатират, че бенефициентът е командировал на обучение по проекта свои служители и не им е заплатил полагащите им се дневни пари за времето на командировката и не им е осигурил безплатна храна?

Поставям и въпроса за разходите за гориво за командироване на заети лица-обучаеми по проекта. Във Вашите указания във „Въпроси и отговори” посочвате, че не може лицата да пътуват от местоживеенето си (респективно – местоработата им) със служебен автомобил на работодателя и че този разход няма да бъде одобрен. На стр. 34 от Насоките посочвате раздел 4.6. Други външни услуги и пишете, че там се включват „разходи за транспортни услуги при организиран транспорт за обучавания персонал, извършен от превозваческа фирма, В СЛУЧАЙ, че разходите за пътни за целевата група не са предвидени в бюджетно перо 2.2.”. Това бюджетно перо 2.2. го разбирам като планирани разходи за командировки съгласно Наредбата за командировките в страната. Моля, да потвърдите можем ли да заложим разходи за гориво, при положение, че това може да е икономически по-изгодния вариант за пътуване на обучаемите?

Все още сме 10.05.2012г., 20.40 ч., т.е. не е изтекъл крайния срок за задаване на въпроси, и се надявам да получа отговор на поставените от мен въпроси,

С уважение,
О.Дамянов
Въпрос на: Десислава Сиракова 10.05.2012
Здравейте,
Имам следния въпрос по процедура “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” - Компонент 2
Допустимо ли е общият бюджет на проекта да надвишава сумата на максималната безвъзмездна финансова помощ от 391 166 лв.?
Въпрос на: Елена Льондева 10.05.2012
Уважаеми дами и господа,

Днес, 10.05.2012 г. се запознах с Вашите отговори на въпроси, поставени в периода от 09.02.2012 до 03.05.2012г. и публикувани в Интернет-страницата на АЗ - http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=43

Първо – никъде не срещнах отговорите на моите въпроси, зададени на 17.04 и на 24.04.2012 г. С оглед равнопоставеност на кандидатите, моля, за отговор, поради каква причина не ги намирам публикувани?

Второ – запознавайки се с въпросите и Вашите отговори, ми възникнаха следните въпроси:
1. В Насоките по Схемата за Компонент II на стр.40 пише „…..трите екземпляра на пакета документи трябва да бъде качествено подвързан и всички страници да бъдат номерирани, подписани и подпечатани от кандидата.”, а на въпрос на Радостина Добрева от 09.02.2012 г. „Трябва ли двете копия на проектното предложение да имат "Вярно с оригинала", печат на дружеството и подпис на упълномощеният да представлява?” отговаряте „Да, копията следва да имат печат „Вярно с оригинала”, печат на дружеството и подпис на упълномощеният да го представлява.” Никъде в Насоките не е записано, че копията на проектното предложение трябва да са заверени с печат „Вярно с оригинала”. В този случай кое е водещото – Насоките или Вашият отговор?
2. Във връзка с въпрос на Десислава Сиракова от 14.02.2012 г. и Ваш отговор, моля, за становище, ако голямо предприятие е свързано юридическо лице, подава ли Приложение Д5 в частта му за свързани лица или в Приложение Д5 се подава празно като се записва в него „Неприложимо”?
3. Във връзка с въпрос на Анелия Димитрова от 15.02.2012 г. – считам, че отговорът Ви е некоректен. Г-жа Димитрова е написала „Когато кандидатът работодател е асоциация”. В насоките никъде не са изключени като допустими кандидати и бенефециенти юридическите лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Моля за недвусмислен отговор – ако асоциация (ЮЛНЦ) кандидатства в качеството си на работодател, който ще обучи своите служители в рамките проекта, и включи за партньори членове на асоциацията – също юридически лица-работодатели, които искат да обучат служителите си, ще бъде ли отхвърлено проектното предложение на етап Допустимост и административно съответствие?
4. На стр. 34 на Насоките по Схемата е записано по отношение на пътните разходи при командироване: „пътни - при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство, като за целта се представи обосновка на извършения избор”. На въпрос на Красимира Иванова от 27.03.2012 г. и на Силвия Сивова от 06.04.2012 г. „В случай, че горепосочените разходи не са допустими, възможно ли е да бъдат финансирани разходи на работодателя за гориво, при използване на собствени транспортни средства за превоз на обучаваните от населеното място в което живеят (респективно работят) до населеното място в което се осъществява обучението?” отговаряте „В тази връзка не са допустими разходи за гориво, при използване на собствени транспортни средства на работодателя.”
По наши разчети най-икономично като разход за пътни за 4 човека излиза да използваме служебен автомобил на фирмата-кандидат или партньор. Ето калкулация за примерен маршрут Стара Загора – Пловдив – Стара Загора:
Разстояние Стара Загора - Пловдив - Стара Загора ЗАБЕЛЕЖКА
Еднопосочно Двупосочно
Разходи за 2 лица ед.цена брой лица 102 км 204 км Брой лица – 4 - ДВУПОСОЧНО
Вариант 1. Автобус - билет 7 лв. 2 14 лв. 28 лв. 56 лв. Не се ползва дан.кредит
Вариант 2. Влак - билет 6,5 лв. 2 13 лв. 26лв. 52 лв. Не се ползва дан.кредит
Вариант 3. Външен изпълнител по ПМС55/примерно рент-а-кар/ 60 лв./на ден без горивото 2 60 60 60 лв. + депозит 200 лв.
Вариант 4. Служебен автомобил - бенефициент 2,68 лв./л бензин 2 16,33 32,67 32,67 лв. Стойността на горивото без ДДС
Какво е тълкуванието на ДО на ОП РЧР – АЗ – кой е най-икономичния вариант за 4 човека, пътуващи със служебен автомобил на кандидата по зададения пример? Така приложена обосновка, с която доказваме ефективно и ефикасно използване на средствата по ОП за транспорт на обучаемите, ще бъде ли приета от Оценителната комисия? Разходът за гориво за служебен автомобил, ако се докаже с калкулации в проектното предложение, че е по-икономичен, ще бъде ли одобрен?
5. В Насоките на няколко места е посочено изискване към обучаващата организация, която ще извърши обучение по ключови компетенции, „да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, предхождащи годината на кандидатстване.”, като същото изискване се оценява на етап Административно съответствие и допустимост. На въпрос на Лили Първанова от 18.04.2012 г. „Въпросът ми е може ли да кандидатства работодател в партньорство с работодател обучаваща организация която да извърши обученията по ключови компетенции ако обучаващата организация има една приключена финансова година?” Вие отговаряте „Да, възможно е обучаващата организация да кандидатства в качеството на партньор-работодател, когато има една приключена финансова година.” Ще си позволя следните разсъждения, защото намирам, че има некоректен отговор от Ваша страна: Ако обучаващата организация има само една приключена финансова година, то как би отговорила на изискването „да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, предхождащи годината на кандидатстване? Моля, за категоричен отговор по този казус: Кое е водещото за прилагане – Насоките за кандидатстване или публикувания отговор???
6. На въпрос на Десислава Сиракова от 02.05.2012 г. и във връзка с цитиран от нея въпрос на Марин Петков от 06.02.2012 г., моля, за отговор на следните въпроси: Кой от двата Ви отговора на въпросите на колегите е водещ? Да се попълва ли раздел 5.2.1 от Формуляра за кандидатстване при избор на обучаваща организация по ПМС 55 – да или не? Моля, за недвусмислен отговор, дори и двата варианта (непопълнен и попълнен раздел 5.2.1) да са валидни – напишете го ясно, ако трябва, че и двата варианта на попълване на формуляра ще бъдат одобрени от оценителната комисия, или че непопълнения раздел при избор на обучаваща организация по ПМС 55, няма да бъде третиран като пропуск.

Ще очаквам Вашите отговори при първа възможност, а не след 3 месеца като на колегите, задавали въпроси на 09.02.2012 г. – след три месеца! Моля, потвърдете, че сте получили този мейл.
Същите въпроси, ще Ви изпратя и чрез страницата на ОП РЧР към Агенция по заетостта.

С уважение,
Елена Льондева
Въпрос на: Anelia Cvetkova 09.05.2012
Здравейте, по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” работодателят поема ангажимент за запазване на заетост на успешно преминалите обучения служители за период от една година. В съответствие с т. 7.3 от Договора, работодателят/ите по настоящия договор се задължават да не прекратява трудовите договори на преминалите успешно обучение лица, за минимум една година, на основание чл. 325, т.1, чл. 328, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 или т.6 от Кодекса на труда.
Въпросът ми е дали работодателят може да прекрати договора по чл. 71 т. 1 от КТ, ако служителят е назначен на договор със срок на изпитване и срокът на изпитване още не е изтекъл.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Биляна Георгиева 07.05.2012
Здравейте,
Въпросът ми е свързан с Насоките за кандидатстване по Компонент II. В насоките е указано че „Задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ не е допустима дейност по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“. В тази връзка допустими ли са обучения, които са свързани с безопасност на труда, но не се отнасят да въвеждащия инструктаж, като например квалификация на специалисти (преподаватели) по Безопасност и здраве при работа?
Въпрос на: Ели Янакиева 07.05.2012
Здравейте,
Бих искала да попитам относно насоките за кандидастване по Компонент 2.Кредитна кооперация е собственик на фирма-ЕООД с дейност посредничество и център за професионално обучение,лицензиран от НАПОО.1.Възможно ли е обучението на служителите на кооперацията и на партньорите по проекта да бъде изведено от ЕООД-то,собственост на кооперацията,която ще е изпълнител на проекта? 2.ЕООД-то трябва ли да е партньор в проекта или не?
Въпрос на: Даниела Велкова 05.05.2012
Здравейте,
моля да поясните обстоятелството за деклариране в декларация Д7, а именно "В качеството си на работодател на горепосочените лица декларирам, че същите не са участвали и не участват към настоящия момент в идентични обучения, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и програми и мерки финансирани от Държавния бюджет., провеждани от представлявана от мен организация."
Означава ли, че служители на фирмата, подаваща проектното предложение обучаващи се по процедури "Аз мога" или "Аз мога повече" към момента на подаване на проектното предложени не могат да бъдат включени в проекта за друг вид обучения /различни/, за придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции в проекта. Предварително ви благодаря.
Въпрос на: Радка Димитрова 05.05.2012
Здравейте, кои от публикуваните документи се отнасят за наети на трудов договор лица, които искат да се обучават, например по чужди езици?
Въпрос на: Иванка Владимирова 04.05.2012
Здравеите, почнах работа-интересува ме програмата Аз мога-дали ще има продължение тази година.Ако не към каква програма мога да се насоча и?
Въпрос на: Кирил Соколов 03.05.2012
Здравейте,

Може ли една компания да кандидатства за финансиране за обучение на заети лица, които не са служители на компанията. Тоест самата компания да предложи определен тип обучение, което да не бъде ориентирано към нейните служители, но да получи финансиране за него. Идеята е обвързана към ключова компетенция 7 от Компонент 2 и става въпрос за обучение на лица, които имат желание да придобият знания и умения в областта на борсовата търговия, финансовия и технически пазарен анализ.
И ако отговорът е положителен, има ли ограничение за броя лица, които могат да бъда включени или това се определя на базата на средствата, които се отпускат като безвъзмездна финансова помощ за всяко лице и лимитът им за отделен кандидат.
Благодаря предварително за вниманието.

С уважение,
Кирил Соколов
Въпрос на: Лили Първанова 03.05.2012
Допустимо ли е разходите за управление на проекта да бъдат възложени на външна фирма избрана спрямо праговете на ПМС 55 и ако да в кой раздел на бюджета се записват те?
Въпрос на: Лили Първанова 03.05.2012
Астрономически или учебни са предвидените минимум 30 часа за обучение на един служител?
Въпрос на: Десислава Сиракова 02.05.2012
Здравейте,
Имам въпрос по процедура “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” - Компонент 2

На въпрос на Мартин Петков от 06.02.20112 г.: „В раздел 5.2.1. от формуляра за кандидатстване се изисква информация за обучаващите организации, техните обучители и съдържанието на обучението? Кои от таблиците в този раздел следва да се попълнят, в случай че обучаващата организация се избира с тръжна процедура и съответно – не може да се посочи такава в проекта, не може да се посочат преподаватели и т.н.?”, отговаряте, че: „В случай, че по проекта се предвижда обучение/я, за които ще се избере обучаваща организация по реда на ПМС № 55/2007 г. или ЗОП, информацията в раздел 5.2.1, не се попълва към момента на кандидатстване.”
Това означава ли, че имате предвид нито едно от полетата от т. 5.2.1. да не се попълва, в случай че обучителната организация ще се избира по ПМС 55?
Въпрос на: Веска Николова 28.04.2012
Няколко въпроса относно кандидатстване на професионална гимназия по схема за безвъзмездна помощ "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", Компонент 2.

1. Възможно ли е Професионална гимназия в качеството си на работодател да бъде партньор по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", Компонент 2 и да извърши обучението по професионална подготовка на кандидата и партньора, а същевременно за нуждите на кандидат и партньор за обучение на персонала по ключови компетентности, след евентуалното одобрение на проекта, да бъде избрана обучаваща организация за провеждане на обучението по ключови компетентности след проведена процедура по ЗОП?

2. Според т. 3.1.2. „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” и т. 3.1.3. „Специфични изисквания за допустимост на партньорите” от Насоките за кандидатстване по Компонент 2, обучаващата организация следва да притежава лиценз от НАПОО за професиите, по които ще се извършва обучението. Според чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионално образование и обучение, професионалните гимназии имат право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация, а според чл. 49а, ал. 2 лицензия се издава на Центровете за професионално обучение. Според гореизложеното лицензия от НАПОО за професионалните гимназии е неприложима. Значи ли това, че професионалните гимназии могат да извършват обучение за професии и специалности, по които осъществяват прием? Променят ли се нещата ако професионалната гимназия е доставчик на обучение към Агенция по заетостта, включена в списък на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.?

3. Може ли професионална гимназия да кандидатства самостоятелно, в качеството си на работодател, за обучение на персонала си за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности? Ако има необходимост от обучение на персонала за професионална подготовка по професии, по които се извършва обучение в училището, може ли да се извърши от професионалната гимназия, т.е. училището да обучи собствения си персонал?
Въпрос на: В. Харизанов 27.04.2012
Здравейте,
Въпросът ми е допустим кандидат ли е фирма, учредена и регистрирана през март 2012 г.?
Въпрос на: Лили Първанова 27.04.2012
Здравейте,

при попълване на бюджета по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3 сме изправени пред следният казус и ще помолим за вашият компетентен отговор.

При кандидатстване на работодател в партньорство с работодател обучаваща организация която ще извърши обучения по ключови компетентности 5,6 и 7 обучителите взимат часова ставка съгласно насоките за кандидатстване 20 лв. на час, но когато същите обучители трябва да изготвят и учебните програми и материяли за преподаване за предвидените обучения къде в бюджета се записват разходите за тази дейност изготвяне на програми и материяли за предвидените обучения и в какъв размер могат да са тези разходи?

Предварително благодаря за отговора!
Въпрос на: Мони Ангелова 26.04.2012
Здравейте,искам да попитам кога стартира програмата за подаване на документи по програмата "BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3".
Въпрос на: Лили Първанова 25.04.2012
Здравейте,

към момента подготвяме проект по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3 Компонент І искаме да попитаме има ли изискване провеждането на обученията да е в рамките на 8 часов работен ден? Допустимо ли е провеждането на обучения по ключова компетентност 5, 6 и 7 в рамките на 3 дни по 10 часа всеки с цел по-кратко отсъствие от работа?

Предварително благодаря за отговора
Въпрос на: Десислава Сиракова 25.04.2012
Здравейте,
Имам въпрос по процедура “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”. Надявам се да отговорите преди да изтече крайния срок за кандидатстване, въпреки че вашата "добра практика" е да събирате въпроси и да публикувате отговорите след изтичане на сроковете, които сами си поставяте в Насоките! Доказателство за това е фактът, че до днешна дата 25.04.2012 г., на сайта ви, последните отговори са на въпроси от 08.02.2012 г. Това дали се счита за нередност?
Въпросът ми е следният: Допустим разход ли е разходът за подготовка на тръжни документи по ПМС 55 за избор на изпълнител за обученията по проекта?
Ако да, може ли да заложим разхода като външна услуга за изпълнение от външна за кандидата фирма или като разход за трудови и други възнаграждения за експерти, ако документацията се подготвя от служител на кандидата?
Надявам се да получа отговор до 5 работни дни, т.е. най-късно на 4 май 2012 г.
Въпрос на: Елена Льондева 25.04.2012
Здравейте,

на 17.04.2012 г. зададох въпроси във връзка с Компонент II на схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - Фаза 3" и се надявам в най-скоро време да прочета отговорите във Вашия сайт.

Междувеременно възникнаха следния казус и въпроси отново по същата схема:
Предвиждаме дейност "Разработване на тръжни документи за избор на изпълнител по ПМС 55/2007". В тази връзка:
1. Правилно ли е на ред "Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността" да посочим лице/лица, които ще изготвят тези документи?
2. Възнагражденията на тези експерти в шиит А 1.1. ли се посочват?

В очакване на своевременен отговор,
Елена Льондева
Страници: 123456 ... ››