Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.02 - “Безопасен труд”.
17.10.2011
 
20.07.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към Ръководство за бенефициента по процедура BG051PO001-2.3.02 - „Безопасен труд".
Актуализирано Ръководство за бенефициента
 
Краен срок за кандидатстване 21.12.2011 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Георги Будев 01.12.2011
Здравейте,
В Насоките за кандидатстване на стр. 16 като допустима дейност е посочена "Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло". В следващите пояснения е записано, че кандидатът следва да представи утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Известно е, че в някой особенно опасни дейности се използват колективни предпазни средства, които са на стойност, която ги определя като дълготрайни материални активи.
Моля да отговорите на следните въпроси:
1. Допустими ли са разходите за закупуване на колективни предпазни средства?
2. Ако тези разходи са допустими, къде в бюджета трябва да посочим тези разходи - в група А или група Б, когато тяхната стойност е равна или надвишава стойностният праг за същественост за ДМА в счетоводната политика на предприятието или 700 лева - чл. 50 от ЗКПО ?
Благодаря Ви.
Г. Будев
Въпрос на: Petar Ivanov 01.12.2011
Здравейте. Моят въпрос е допустимо ли е по дейност "Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло", да се закупува такова, което е работно и униформено облекло по смисъла на Наредба за безплатното работно и униформено облекло. Благодаря.
Въпрос на: Ана Веселинова 01.12.2011
Здравейте!
Имам няколко въпроса:
1.Във връзка с Декларация No 4 – ако чуждестранно предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на българското предприятие, кандидатстващо по схема „Безопасен труд”, то трябва ли в декларацията и приложенията към нея да се попълват данните на чуждестранното предприятие или такива данни се попълват само за свързани помежду си български предприятия?

2.Кои са документите, които обосновават извършените разходи за управление на проекта в случая, когато ангажираните лица са служители на организацията и в случая, когато те са външни експерти / фирма?

3.С какво трябва да е съобразен бюджета за анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност? Има ли ограничение за стойността на тази дейност?

4.Посочените в Насоките за кандидатстване ставки за експерти, извършващи анализа на състоянието, важат ли както за вътрешни за организацията експерти, така и за външни експерти / фирма?

Предварително благодаря за отговорите!
Поздрави,
Ана Веселинова
Въпрос на: Детелина Тодорова 01.12.2011
Здравейте,
имам въпрос по схемата "Безопасен труд", свързан с обученията за работа с ново оборудване и лични предпазни средства. В насоките за кандидатстване е посочено, че обученията трябва да са с продължителност не по-малка от 45 учебни часа. Моля за уточнение дали това са часовете на човек или общата бройка на часовете за всички заложени обучения.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Деница Стоянова 01.12.2011
Здравейте,
имам следния въпрос във връзка със схемата "Безопасен труд":
организацията, която иска да кандидатства по схемата за 2010 година има 9 човека персонал, т.е. е микро предприятие, но за предишните години за 2009 - са 22 средносписъчен брой на персонала, за 2008 - над 30 човека, т.е. е малко предприятие в две последователни години и следва ли от това, че може да кандидатства по схемата?
Въпрос на: Милена Драгова 30.11.2011
Допустим ли е като кандидат болница, която е акционерно дружество със 60 % държавно участие, в случай, че самата болница извършва стопанска дейност, регистрирана е по чл. 152-153 на Търговския закон? Болницата попада в определението за "предприятие", тъй като генерира приходи от стопанска дейност и има една от утвърдените организационни структури съгласно закона - в случая Акционерно дружество, а и по смисъла на чл. 87 от ДЕО под предприятие се разбира всеки стопански субект, независимо от начина, по който е учредено, т.е независимо дали основния капитал е частен или публичен.

Въпрос на: Надежда Симеонова 30.11.2011
Уважаеми г-не/г-жо,
Относно процедурата за подбор на проекти BG051PO001-2.3.02 - “Безопасен труд”, моля за отговор на следния въпрос:
Във връзка с необходимостта да се декларират обтоятелствата "свързано предприятие" и "предприятие партньор", достатъчно ли е да се представи Декларация Д4 за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средни предприятия?

С уважение,
Надежда Симеонова
Въпрос на: Десислава Сиракова 30.11.2011
Предвидените по проекта мерки за подобряване на условията на труд в предприятието трябва ли да са следствие от извършена оценка на риска и направени предписания в тази връзка или може да се обосноват по друг начин?
Въпрос на: Костадин Костадинов 30.11.2011
Здравейте,
Имам следния въпрос по схема "Безопасен труд":
С оглед факта, че самите предприятия не притежават достатъчно капацитет за подготовка на документациите за избори на изпълнители, съгласно ПМС 55 / 2007 г., допустимо ли е включването в бюджета на разходи за външни услуги по подготовката на документация за процедурите за избор на изпълнител по ПМС 55/2007 г. за дейностите пряко свързани с изпълнението на проекта?
Въпрос на: Евгений Иванов 30.11.2011
Здравейте,
Бихме искали да отправим молба за разяснение по следните въпроси, свързани с грантова схема „Безопасен труд”:
1. В Насоките за кандидатстване относно квалификацията на експертите, извършващи анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност е посочено "Магистърска степен в релевантна експертна област". Моля, пояснете кои области се считат за релевантни.
2. Допустимо ли е експертите, извършващи анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и експертите, разработващи стандартите за безопасни условия на труд да бъдат служители, работещи в същото предприятие на 8-часов работен ден, на основата на трудов договор? Ако отговорът е да, то какъв договор следва да се сключи с тях? Допустимо ли е сключването на граждански договор за извършването на тази услуга по проекта, при положение че са отдавна наети на постоянен трудов договор в същата фирма?
Въпрос на: Орлин Пранджев 30.11.2011
Уважаеми дами и господа,
във връзка със стартиралата схема "Безопасен труд" на ОП "Развитие на човешките ресурси" имам следното запитване. Нашата фирма се занимава с превоз на пътници с трамваи тролейбуси. Допустимо ли е по схемата да се закупят климатици за тези превозни средства, което значително би подобрило условията на труд, както и условията за пътниците?

Предварително Ви благодаря за отделеното време!

Поздрави,
Орлин Пранджев
Въпрос на: Камелия Добрева 30.11.2011
Замерванията на компонентите на работната среда в едно предприятие биха ли могли да бъдат част от дейността по разработване на Анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност? И ако е възможно да бъдат включени, то предвид факта, че те се извършват от лицензирани лаборатории - могат ли да бъдат компонент на разхода за изготвяне на Анализа от Външен изпълнител?
Въпрос на: Камелия Добрева 30.11.2011
На стр. 26 от Насоките за кандидатстване са изброени Допустимите разходи, като т. 4.6 е дефинирана като "Разходи за обучаваща организация, която да извърши обучението за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии". В случай, че в проекта не предвиждаме закупуване на работно оборудване и технологии, а основно на лични предпазни средства - то възможно ли е изобщо провеждане на обучение от областта на безопасността на труда, но по тема, различна от тази дефиниция и минимумът от 45 часа за всички видове обучения ли се отнася?
Въпрос на: Камелия Добрева 30.11.2011
В бюджета към процедура "Безопасен труд" - в случаите, в които стойностите на отделни пера надхвърлят праговете, до които не се провежда процедура за избор на изпълнител, и вече сме извършили подбора на 3 оферти предварително - то коя цена трябва да заложим в бюджета на етап кандидатстване - средна аритметична, най-ниска или най-висока?
Необходимо ли е към документацията за кандидатстване да приложим събраните оферти за да докажем пазарните цени и ако - да, то за всички пера от бюджета ли?
Въпрос на: Камелия Добрева 30.11.2011
Задължително ли е дейностите, които ще включим в проекта, да бъдат свързани с подобряване на безопасността на труда или е възможно те да водят до подобряване на условията на труд в по-широк смисъл и обосновката им да се базира на това оптимизиране на условията за работа?
Въпрос на: Камелия Добрева 30.11.2011
Здравейте! Във връзка с изискването, посочено на стр. 17 в Насоките за кандидатстване по процедура "Безопасен труд", Ви моля да отговорите всички видове обучения, които ще предвидим в проекта, ли трябва да са свързани със спецификата на "нововъведено работно оборудване"? В случай, че не извършим доставка на ново оборудване, личните предпазни средства ли трябва да са тема на обучението? Изискването за минимум 45 учебни часа абсолютно условие ли е за да бъде дейността допустима според правилата на процедурата?
Въпрос на: Десислава Сиракова 29.11.2011
1. Допустимо ли е в проекта да се заложи закупуване на работно облекло за служители, които са наети на граждански договор?
2. Допустимо ли е по проекта да бъдат закупени по 2 броя работно облекло за служител, като едното е резервно, в случай че основното се повреди или се почиства?
3. Допустимо ли е закупуването на зимно и лятно работно облекло за служител?
4. Допустимо ли е в проекта да се заложи закупуване на работно облекло за работни места, които в момента са свободни, но се очаква до одобрението на проекта да бъдат заети?
5. Ако одобрено проектно предложение е с бюджет малко над 50 000 лв. и в следствие на проведени тръжни процедури за избор на изпълнител, общата сума на бюджета падне под 50 000 лв., това ще доведе ли до някаква санкция за бенефициента или отпадане на проекта?
Въпрос на: Гергана Коджейкова 29.11.2011
Уважаеми госпожи/господа,

във връзка с попълването на Декларация Д 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия имам следния въпрос: Ако кандидатът е голямо предприятие и е извън обхвата на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП - попълва ли тази декларация?


Благодаря ви предварително за отговора.

Въпрос на: Галина Русева Русева 29.11.2011
ОТНОСНО схема „Безопасен труд” имам следния въпрос:
1. Допустимо ли е в рамките на разходите по група Б да се предвиди закупуване на скъпо оборудване с предназначение - подобряване на безопасността на труда при работа, и чиято стойност е по-голяма от възможните 25% (по правилата на ЕФРР) от Група А, като разликата над тези 25% се поеме от кандидата. Ако е допустимо да се предвиди такова скъпо оборудване, разликата над тези 25% къде следва да се заложи в Бюджета - в източници за финансиране, ред "Принос на партньорите, допустими по Насоки за кандидатстване" ли?
Предварително благодаря !
Въпрос на: Daniela Ninova 29.11.2011
Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG051РО001-2.3.02-"Безопасен труд" ни е необходима следната информация:

Съгласно т. 3.1.5 Допустими преки разхода по правилата на ЕФРР допустими са разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. В същото време недопустими разходи по правилата на ЕФРР са разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване пряко свързани с производствения процес и обичайната дейност на предприятието. В повечето случаи машините, които се използват за обичайната дейност на предприятието са именно тези, които осигуряват ЗБУТ. Тези разпоредби означават ли, че е разрешено придобиването на оборудване, свързано едновременно с основната дейност на предприятието, но в същото време осигурява ЗБУТ.

Благодаря Ви предварително!

Страници: 123456 ... ››