Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-2.2.01 - „По-близо до работа"
28.04.2011
06.11.2014 г. Документи за участие в процедура BG051PO001-2.2.01 "По-близо до работа":
 
 
..........................................................
 
03.10.2014 г. Утвърдени са изменения в Изискванията за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.2.01  „По-близо до работа” във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
 
..................................................................................................
 
12.09.2014 г. Утвърдени са изменения в т. 3.3. „Критерии за допустими разходи” от Изискванията за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато Договарящ орган и Конкретен бенефициент са в рамките на една институция, както и в Приложение Б-1 "Бюджет на проекта" по процедура BG051PO001-2.2.01 „По-близо до работа":
 
 
.................................................................................................
 
Документи за Конкретния бенефициент - Главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта":
Въпроси и отговори