Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-1.1.03 - „Развитие"
30.12.2009
 
Документи за Конкретния Бенефициент - Главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта:
 
28.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за работа на Конкретния Бенефициент - Главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенция по заетосттаза по схема BG051PO001-1.1.03 - „Развитие":
 
-----------------------------------------------
 
 
Въпроси и отговори