Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1
Въпроси и отговори
Въпрос на: НИКОЛА НИКОЛОВ 09.02.2012
Каква е възможността да се кандидатства с групов проект?
Въпрос на: ГРУПА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦA 23.01.2012
ОТ ГРУПА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ ПО ПРОГРАМА
BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“, КОМПОНЕНТ I
АДРЕС: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ДРУЖЕСТВО „МИСЪЛ”

Молим да ни бъде предоставена допълнителна информация свързана с ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.2 .01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“, тъй като ни е необходима за участието по програмата. Въпросите, които имаме към Вас са изложени по долу. Надяваме се да получим нужното ни съдействие от Ваша страна.

Благодарим ви предварително за отделеното ни време.
1. Ще има ли промени на този етап свързани с размера на отпусканите средства от 20 000 лв. за които ще може да кандидатстват безработните лица?
2. Остава ли в сила използването на официалния формуляр за кандидатстване по програмата от страна на бенифициентите (безработни лица), който е под името „4_Annex A_AF_Direct Order” от сайта на Агенцията по заетостта и планирате ли да има на този етап някакви промени по него?
3. От кого и кога безработните лица могат да получат конкретни разяснения по програмата, включително и за попълване на формуляра за кандидатстване?
4. На местно ниво ли ще се прави одобрението на проектите или това ще става след изпращането им до „Агенцията по заетостта” – гр. София?
5. Кандидатите ще имат ли възможност след обявения краен срок за предствавяне на формуляра за кандидатстване да коригират нещо по проекта си ако одобряващия орган го изисква т.е. ако има препоръки за малки корекции?
6. Ще има ли предоставяне на указания от страна на „Агенцията по заетостта” (електронно или на хартиен носител) за попълване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи? И кога те ща бъдат достъпни за разглеждане от страна на бенифициентите?
7. Кога може базработните лица да очакват преминаването на програмата в Компонент II? Ако може да ни посочите конкретен месец, дата?
8. Какъв е крайния срок за предствавяне на формулярите за участие пред „Агенция по заетостта” - конкретен месец, дата?
9. Какъв ще бъде срока, който ще бъде даден на базработните лица за разработването и предствавяне на формуляра за кандидатстване (бизнес плана) и другите необходими документи?
10. Допуска ли се по програмата допълнително финансиране на проектите по-точно лични средства + тези по програмата т.е. смесено фифансиране? И има ли ограничения за размера на евентуалното лично финансиране с цел успешното реализиране на проекта?
Въпрос на: Антон Ценов 23.01.2012
В момента се обучавам в Плевен в курс по Проект за предприемчиви българи - малък и среден бизнес, който трябва да завърши на 21.02.2012. Нямам почти никаква информация за втори и трети етап от проекта и в какви срокове от време ще протекат те.
Интересувам се от :
1. Към кого трябва да се насоча за консултации за изработване на бизнес план, на каква стойност са те и за чия сметка.
2.Кога трябва да регистрирам собствена фирма преди представянето на бизнес плана или след неговото одобрение и за чия сметка e регистрацията на фирма.
З.Къде става разглеждането и одобрението на бизнес плана в София или тук в Плевен.
4-Как става финансирането на одобрените бизнес планове.
Ще Ви бъда много благодарен, ако ми дадете информация по въпросите, които ме интересуват.
Въпрос на: ЛОЗАН МИЛАДИНОВ 23.01.2012
Аз съм безработен на 42 години, регистриран съм в Бюро по Труда-Сердика, гр. София. Кандидатствах по проект „Подкрепа на предприемчивите българи" и бях одобрен за обучение по специалността „Малък и среден бизнес" за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Обучението ми ще се проведе във Федерация на Научно-Техническите Съюзи в България от 09.01.2012 до 16.03.2012г.
При кандидатстването ми на 10.10.2011 и при одобрението ми на 08.11.2011, не бях информиран за наличието на ограничения за вида дейност, която мога да избера за своя бъдещ проект.
На 03.01.2012г., при среща с консултант по проекта в Бюро по Труда Сердика -София, бях информиран, че няма да бъдат одобрени проекти свързани със инициативи в селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството и акра културите, тъй като за тях има европейски субсидии по други програми към Министерство на Земеделието и Храните.
След справка за всички програми към Министерство на земеделието и храните, установих, че няма програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на безработни за стартиране на собствена стопанска дейност.
Програмите са насочени към съществуващи земеделски стопанства и предприятия. По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери, наредба №9 от 03.04.2008г определя допустимата целева група за кандидатстване за финансиране да са физически лица, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като Земеделски Производители. Допълнително e ограничена и възрастовата група от 18 до 40 години.
Обективно, безработни лица, регистрирани в Бюрото по Труда, над 40 годишни, не могат да кандидатстват по програми към Министерство на земеделието и храните.
Ограниченията в критериите за допустимост на проекти за дейности свързани със селското стопанство са необосновани и некоректни към одобрените безработни за обучение по Компонент 1 по проект „Подкрепа на предприемчивите българи", с което нарушавате и целите на проекта - Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност.
Моля да ми бъдат разяснени Вашите гиотиви за налагане на ограничения в
критериите за допустимост на проекти за дейности свързани със инициативи в
селското стопанство.
Въпрос на: Васил Пенчев 11.01.2012
Здравейте,
Моля за допълнителни разяснения по следните въпроси по процедура BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”:
1. Кога започва подаването на проекти по Компонент II?
2. В какъв период от време след подаване на проекта може да се очаква решение по него?
3. При положително решение, в какъв период от време може да се очаква реално превеждане на авансовото финансиране?
4. След изразходване авансовото финансиране (доказано с документи), в какъв период от време могат да се получат следващите траншове?
5. Възможно ли е авансовото финансиране да е по-голямо от 20%?
6. По отношение на изискването да се регистрира собствеа фирма: аз съм собственик на една от най-първите български частни фирми (ЕТ). Вече съм пенсионер и мога да прехвърля собствеността и управлението на фирмата на дъщеря си, за да отговаря на условието да има собствена регистрирана фирма. ... Достатъчно ли е нотариално заверена декларация от мен, че при одобряване на дъщеря ми за получаване на физвъзмездна финансова помощ по програмата ще й прехвърля в едноседмичен срок собствеността и управлението на моята ЕТ-фирма?
7. Можете ли да ни предоставите по email схема на примерен бизнес план, който считате за най-пълен, точен и благоприятен?