Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции
BG051PO001-2.1.03 – "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори" -
Въпроси и отговори