Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.04 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” Прекратен подбор на проектни предложения!
Въпроси и отговори
Въпрос на: Николай Спасов 13.07.2009
Бихме искали да заявим интереса си към възможността да кандидатстваме като работодател по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.03 - Развитие. В тази връзка искам да Ви помоля за информация какво е необходимо да предприемем, за да наемем на работа безработни по тази процедура?
Въпрос на: Костадинка Тодорова 07.07.2009
Уважаеми колеги,
във връзка проектните предложения по Приоритетна ос 1, област на интервенция 1.1. искам да Ви задам три въпроса:

1. Сумата за стипендии и транспорт на обучаемите включва ли се към деминимис?

2. Назначаването на работа на преминалите обучение е част от проектните дейности или след приключването на проекта трябва да бъдат назначени?

3.Ако избраният работодател, с който сме сключили договор, че ще назначи на работа обучени в рамките на проекта лица, не спази това условие, а ние намерим друг, може ли в последсвие да се сключи договор с новия работодател, за да се спази условието на програмата?
Въпрос на: GeleSoft 01.07.2009
1. При сключване на споразумение за осигуряване на последваща заетост, може ли то да е когато обучаващата организация и работодателя са една и съща фирма или пък са различни фирми но собственост на едно и също лице?

2. Ако се сключват споразумения с повече работодатели, то:

- в т.2 колко лица се описват че ще се обучат (всичките по проекта или само бройката която съответства на заявените от този работодател)

- в т.3 е записано 50%, но реално има няколко работодателя и всъщност за всеки от тях бройката е по-малка от 50%
Въпрос на: Елена Райчева 15.06.2009
Програмата е чудесна .Центровете за професионално обучение имат възможност да обучат по нея максимален брой безработни лица съобразно собствения си капацитет. Специално ЦПО към "Синергон хотели" АД /притежава собствена модерна база за практическо и теоретическо обучение , висококвалифициран лекторски и наставнически състав/ е във възможност да обучи по програмата максимум 140 безработни лица като им осигури и възможност за стажуване по професията .Но така заложените показатели по праграмата - 50 % осигурена заетост на обучените при условията на криза , когато се борим за запазването на всяко едно високо квалифицирано заето лице от персонала правят невъзможно кандидатстването по нея. За да осигурим такава заетост трябва да освободим квалифицирания си персонал и да назначим хора , които все още се нуждаят от практическа подготовка /стажуване/, тъй като по програмата не е предвидено такова , не е предвидено и заплата за стажуване . Като се има предвид и състоянието на туристическия сектор през 2009 година , програмата на всяка една фирма от сектора по отношение на собствения персонал и заложените показатели за трудова осигуреност на обучените за сметка на работодателя , които въобще не са съобразени с трудните условия при които работят българските фирми всичко това прави за съжаление невъзможно участието ни в една толкова полезна и за двете страни програма.
Въпрос на: Катя Бонева 12.06.2009
Според Приложение Д9 - работодателят трябва да наеме не по-малко от 50% от курсистите А ако има споразумения с повече от един работодатели - трябва ли да останат така процентите, или да се запишат конкретни стойности за проценти на всеки работодател, така че общо да дават над 50%.
Въпрос на: INFORMA Center 11.06.2009
В Насоките за кандидатстване е посочено, че няма изисквания към вида на трудовия договор или условията по него, достатъчно е посоченият срок на наемане да е за не по-малко от 9 месеца и да не противоречи на изискванията. Каква е процедурата в следните случаи: 1.Лицето е преминало обучение и е наето, но се налага да бъде уволнено дисциплинарно, преди изтичане на 9 месеца.
2.След приключване на обучението, работодателят не може да осигури заявените работни места.
Въпрос на: Petranka Todorova 22.07.2009
Здравейте във връзка с подготовка на проект по Оперативната програма BG051PO001-1.1.04 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" бих искала да Ви запитам следното: при попъване на таблицата с информация за образованието на преподавателите и екипа по проекта в Анекс А, нужно ли е да се вписват и номерата на Дипломите им?
Въпрос на: Stoycho Nonchev 11.08.2009
Относно бюджета - в ред 1.1.Възнаграждения за преподаватели /хонорари/. Включва ли се и сумата за осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя /работодателя/? Причината за въпроса е че има други 2 точки 9.1.1. Възнаграждения за персонала по проекта и 9.1.2. Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя, в които това изрично е посочено.
Въпрос на: Stoycho Nonchev 11.08.2009
От бюджетната таблица, анекс 1, не става ясно как се изчислява средната цена - според уточнение 12. Изчисляват се като се сборуват 8 "Преки допустими разходи" и се раздели на общия брой представители на целевата група, обучаеми по проекта", а преките допустими разходи са разходите от т. 1 до т.7. В същото време в насоките се казва че " максимално допустимата средна цена за един обучаем (представител на целевата група) не може да надхвърля – 1000 лева, като непреките разходи и разходите за стипендии и транспорт не се включват при определяне на средната цена", но стипендиите и разходите за транспорт на стипендиантите влизат в 1. Разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически лица
Въпрос на: Stoycho Nonchev 11.08.2009
Може ли обучаващата организация да назначи на работа част от успешно завършилите курсовете на обучение. Ако да, как да заявим това намерение?
Въпрос на: Kostadin Stoichev 17.08.2009
моля да ми отговорите по програмата "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" може ли да се финансира обучение по английски език. Ако е възможно да ни насочите по кои програми е възможно да се кандидатства за получаване на финансиране за обучение на английски език в частна школа, която в момента предлага курсове и индивидуални часове.
Въпрос на: Лиляна Цветкова 25.08.2009
Имам питане по отношение на програма "Квалификационни услуги и повишаване на заетостта", Компонент II. Според ПМС Ном.55 от 12.03.2007, изпълнител на услуги може да бъде както юридическо, така и физическо лице. Възможно ли е при обучение в ключови компетентности (попадащи извън ЗПОО) да бъде възложена поръчка, по реда на посоченото постановление, на обучител - физическо лице? Ако да - кой би следвало да издаде сертификат за преминатото обучение?
Въпрос на: Теодор Мечкаров 26.08.2009
Общините допустим кандидат ли са по схемата "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"?
Въпрос на: Мадлен Кавракова 28.08.2009
Представляваната от мен организация притежава разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение на, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, както и регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача съгласно Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена на Министерството на транспорта и съобщенията. Сдружението което представлявам не притежава лиценз издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение, а съгласно изискванията на посочените нормативни актове – съответните разрешения за извършването на дейностите, издадени от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация. При тези условия отговаря ли представляваното от мен сдружение на алтернативно посоченото изискване за доказване на капацитета на Обучаващата организация чрез притежаването на „акт на друг държавен орган” съгласно т. 2.2.1 от Насоките за кандидатстване на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, Приоритетна ос 1: “Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” Област на интервенция 1.1: “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” . Дейността по обучение за придобиване на правоспособност за управление на автобуси и тролейбуси за осъществяване на обществен превоз на пътници попада ли в допустимите дейности съгласно Насоките за кандидатстване на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, Приоритетна ос 1: “Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” Област на интервенция 1.1: “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” .
Въпрос на: Даниела Велкова 31.08.2009
Въпросът ми е относно бюджетна линия BG051PO001-1.1.04. В анекс А – формуляр за кандидатстване в частта си «Екип за организация и управление на проекта. МОЛЯ, ОПИШЕТЕ ЕКИПА, С КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТЕ ПРОЕКТА В ТАБЛИЦА 1 И 2 И ПРИЛОЖЕТЕ АВТОБИОГРАФИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 И ПРИЛОЖЕНИЕ Г2) ЗАЕДНО С ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ И ОБУЧАВАЩИЯ ЕКИП ПО ПРОЕКТА - УПРАВЛЕНСКИ ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ, КАКТО И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНА ФОРМА.

Моля да ми поясните коя декларация «приложение N” следва да подпишан членовете на управляващия и обучаващия екип?
Въпрос на: Di di 31.08.2009
Моля да ми отговорите на следния въпрос:

1. В случай че работодател (ООД) е 100% собственик на ЦПО (ЕООД), но двете юридически лица имат различен предмет на дейност - едното обучение, а другото производство, допустимо ли е обучението да се извърши от ЦПО, а другото юридическо лице да наеме обучените. Защото това реално са две отделни юридически лица, но са свързани.

2. Налага ли се предварително да проучим безработните лица в бюрата по труда и да сформираме целеви групи, или можем да запишем ориентировъчни целеви групи, а при спечелване да проведем подбор и да обучим безработни лица.
Въпрос на: Иляна Лазарова 16.09.2009
В насоките за кандидатстване, на стр.11, подзаглавие "Област на интервенция 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда" е записано, че "дейностите са насочени към създаване на заетост, след подходящо обучение, предоставяне на финансови стимули на работодателите, които разкриват работни места и впоследствие запазват заетостта на наетите след обучение". Тъй като никъде на друго място в насоките не се споменава за стимулиране на работодателите, моля да ми отговорите дали е предвидено такова за работодателите, с които се сключва до говор за осигуряване на заетост на преминалите обучение.