Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.02 - “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” - Прекратен подбор на проектни предложения!
23.02.2009
Краен срок за кандидатстване - 30.10.2009 г. - Прекратен подбор на проектни предложения!
Въпроси и отговори
Въпрос на: George Petrov 19.03.2009
Може ли по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни" да се кандидатства с проект, който да обхваща едновременно безработни регистрирани в ДБТ от няколко различни области, допустими по схемата - например Велико Търново, Видин, Габрово и Кърджали? В насоките за кандидатстване не е поставено подобно ограничение, но не е указано в кое от обхванатите ДБТ трябва да се подаде подобен проект.
Въпрос на: Николай Ст. Петров 18.03.2009
Подготвяме проектно предложение по обявена от Вас покана за набиране на проектни предложения по Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-1.02 “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50- годишна възраст и на продължително безработни” по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Водещата организация по подготвения проект е единствен работодател- строителна фирма.

За задоволяване на собствените потребности от квалифицирани кадри, към фирмата от няколко години функционира ЦПО. Нашият въпрос е: Следва ли водещата организация, в качеството си на единствен работодател да провежда процедура за избор на обучаваща организация, при положение, че такава функционира в състава на фирмата , като ЦПО със съответния лиценз от НАПОО?
Въпрос на: Svetlana ivanova 10.03.2009
Относно: “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица”. Във връзка с горепосоченият проект възникна въпрос, който не можах да уточня след прочита на Насоки за кандидатстване. Не ми стана ясно дали юридическо лице специализирано в счетоводни и одиторски услуги може да кандидатства по проекта.
Въпрос на: Marin mariyanov 09.03.2009
Управителят на ООД може ли да бъде и ръководител на проекта?
Въпрос на: Sylviq Todorova 06.03.2009
Запознах се с международните проекти, относно заетостта на лица над 50-годишна възраст. Интересува ме как мога да участвам в такава програма, обучение, преквалификация, в качеството си на физическо лице.

Може би искам нещо и затова Ви моля да ме насочите. Благодаря Ви предварително за отделеното време. Лек ден.
Въпрос на: Evroprogrami.com 04.03.2009
1. Съгласно Насоките за кандидатстване „При подаване на проектното предложение, ВО се представлява от лице/лица, което/които е/са упълномощено/и със съответен документ, издаден от управителния орган на същата (напр. протокол от събрание, решение на управляващия орган на ВО и т.н).

Оригиналът или нотариално заверено копие от този документ се представя при подаване на проектно предложение към Формуляра за кандидатстване”. Това изискване за лицето, което ще подпише договора за безвъзмездна финансова помощ ли важи и също, задължително ли е то лично да подаде проектните документи? Какъв трябва да бъде текстът на документа, с който лицето се упълномощава да представлява ВО? Ако лицето, което ще подпише Договора е едноличен собственик и Управител, тогава изисква ли се посоченият документ? Този документ трябва ли да бъде приложен към останалите документи към проектното предложение и ако ДА, къде точно (на кое поредно място) в списъка или трябва да бъде представен на служителя от ДБТ, който ще приеме пакета документи?

2. Какъв трябва да бъде текстът на декларацията, която се попълва от членовете на управляващия екип? Бихте ли могли да изготвите и качите към останалите образци на декларации и образец на тази? Трябва ли подобна декларация да бъде попълнена и от членовете на обучаващия екип?

3. В Насоките за кандидатстване е посочено, че продължителността на проекта е 12 месеца. Какви дейности се включват по проекта: обучение и стаж, или обучение, стаж и времето, през което работодателят осигурява реална заетост?
Въпрос на: Trend Agency 04.03.2009
Във връзка с наше желание да участваме по ОП "Развитие на човешките ресурси" - “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” и условията на програмата обучението да се извърши от обучителна организация, регистрирана в НАПОО имам следното запитване. Разгледахме внимателно списъкът на професии и там фигурират професиите козметик и спортен масажист, които представляват предмет на проектът, с който бихме искали да кандидатстваме. В базата данни на НАПОО, обаче, не открихме център, който да е лицензиран по професията спортен масажист. Дайте ни насоки къде да открием подобен център или каква е алтернативата, за да ни бъде признат този тип обучение, както и да не бъде отхвърлен проектът ни или пък ако бъде одобрен да не се окаже, че не изпълняваме условията на програмата.
Надявам се да получа бърз отговор, за да можем да продължим разработването на проектното ни предложение.
Въпрос на: Marin Mariyanov 04.03.2009
В насоките за кандидатстване е отбелязано, че се осигуряват средства за възнаграждения и осигурителни вноски за периода на стажуване (3 месеца) в размер на минималната работна заплата за страната. Съгласно изменения на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в бр. 109/23.12.2008 г. на Държавен вестник осигурителните вноски се изчисляват на база Минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Въпросът е: При изготвяне на проекта, какво да се вземе в предвид - осигурителни вноски върху минималната работна заплата (което е в разрез с Закона за ДОО) или осигурителни вноски на база минимален осигурителен доход?