Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.02 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" - проекти, подадени до 28.02.2010 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Мария Белева 15.02.2010
Имам следния въпрос относно "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 2": Когато ВО е единствен работодател, няма партньори и ще избира обучаваща организация съгласно ПМС 55, към момента на кандидатстване би следвало да не се представя Приложение Д 2 – декларация за партньорство. Въпреки това изисквате ли да се представи подписана от ВО?
Въпрос на: Петър Петров 09.02.2010
1. Представляваната от мен организация притежава капацитет и проявява интерес към организиране и предоставяне на обучения по ключови компетенции "Общуване на чужди езици" и "Дигитална компетентност" на територията на общините Бяла Слатина и Борован в област Враца. Възможно ли е в момента да се кандидатства с проектно предложение по схема "BG051PO001-1.1.01 ПОВИШАВАНЕ ЗАЕТОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ, ЧРЕЗ ТРАЙНОТО ИМ ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ"? 2. Удължен ли до 15.09.2010 е крайният срок за представяне на проектни предложения по „BG051PO001-2.1.02 КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА /ФАЗА 2/”?
Въпрос на: Мария Белева 02.02.2010
Имам следния въпрос относно "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 2": Бенефициент, кандидатстващ с втори проект по схемата, трябва ли да е получил окончателно плащане по първия проект към 28 февруари - крайният срок за подаване на проектни предложения или към датата на свикване на оценителна комисия и разглеждане на проектното предложение?
Въпрос на: Diana Mlazeva 01.02.2010
Пиша Ви във връзка със Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2". Бих искала да потърся вашият съвет относно това, дали горепосочевата възможност е позходяща за обучение на персонал,голяма част от който е сезонен. Казвам се Диана Млъзева и представлявам голям български хотел в курорта Банско. 80% от нашият персонал работи сезонно между 4 и 6 месеца. Имаме нужда от съпътстващо професионално обучение на служителите във всички звена на хотела.Също така, смятам ,че обучението ще създаде една стабилна работна атмосфера межсу колегите, ще повиши нивото на мотивацията им за работа и лоялността към Хотела и работодателя. Благодаря ви предварително за отделеното време и внимание.
Въпрос на: Denitza Nikolova 01.02.2010
Бих искала да задам въпрос относно крайния срок за подаване на проектни предложения по грантова схема за Квалификационни услугии обучения за заети-фаза 2. В интернет медии се тиражира покана за прием на проекти с краен срок септември 2010, а на сайта на АЗ няма копрекция в документите по грантоватасхема-покана и насоки за кандидатстване, където крайният срок за прием на проектипо програмата си остава 28.02.2010г. Тъй като все още няма публикувана годишна програма за ОПРЧР за 2010г.(въпреки изтичане на крайния срок до края на месец януари), бих искала да попитам планира ли се продължаване на грантовата схема и за 2010 или във въпросните публикации е допусната грешка.
Въпрос на: Ива Славова 29.01.2010
1. Нашата компания ще кандидатства по ОП РЧР – “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”Приоритетно направление 2:“Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” Област на интервенция 2.1: “Подобряване адаптивността на заетите лица” По схема №. BG 051PO001-2.1-02 в срока 28.02.2010г. Въпрос: Може ли наши служители, кандидатствали и одобрени по ОП „Аз мога” /за професионално обучение "Бизнес администрация" офис-мениджър и обучение по ключови компетенции - чуждоезиково обучение/, да бъдат в списъка на служителите за обучение по “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” Подобряване адаптивността на заетите лица -схема №. BG 051PO001-2.1-02 ? 2.На стр. 38 от Насоките е указано:” Проектното предложение и съответните приложения към него трябва да бъде подадено в един оригинал и две копия, както и на електронен носител в ДБТ.” На стр. 39 в каре ВАЖНО! се изисква част от тях да бъдат подадени само в един оригинален екземпляр. Въпрос: Административните документи, /които се подвързват отделно и се подават в един оригинален екземпляр/, следва ли да бъдат подадени, описани и номерирани като част от Проектното предложение, в един оригинал и две копия и на електронен носител?
Въпрос на: СТС Инженеринг 20.01.2010
1. Какви са условията за кандидатстване на ЦПО като обучаваща организация в Проекта "Квалификационни услеги и обучения на заети лица-фаза 2", Приоритетна ос 2? 2. ЦПО ако кандидатства като обучаваща организация /ВО/ в Проекта "Квалификационни услеги и обучения на заети лица-фаза 2", Приоритетна ос 2 трябва ли да посочва като партньори Работодатели при подаването на документите за одобрение? 3. Ако ЦПО ако кандидатства като обучаваща организация в Проекта "Квалификационни услеги и обучения на заети лица-фаза 2", Приоритетна ос 2 като партньор на Работодател /ВО/ при подаването на документите за одобрение зависи ли от одобрението на Работодателя?
Въпрос на: Галя Михайлова 20.01.2010

Въпроси относно Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”. Въпросите са свързани с партньорство на ВО с организация, предоставяща обучение за придобиване на ключови компетентности, включително езикови и ИКТ компетентности, която не попада в обхвата на ЗПОО. 1. Относно посочения в т 3.1.3 Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите от Насоките за кандидатстване (стр. 25) минимален професионален опит от 2 години в съответната област за организация, предоставяща обучение за придобиване на ключови компетентности, включително езикови и ИКТ компетентности, която не попада в обхвата на ЗПОО освен чрез описанието в таблица към т. 2.3.1. Опит в изпълнението на дейности, сходни с включените в проектното предложение (стр. 6) от Формуляра за кандидатстване какви документи се изискват за доказване на съответния опит? 2. Какво се има предвид под посочения в забележката под таблицата за описване на съответния професионален опит към т. 2.3.1. Опит в изпълнението на дейности, сходни с включените в проектното предложение (стр. 6) от Формуляра за кандидатстване релевантен към предвидените дейности/обучения опит – релевантен опит означава ИКТ (Информационни и компютърни технологии) обучение или релевантен опит означава абсолютно същото обучение каквото ще бъде включено в проекта? Например ако служителите на ВО трябва да бъдат обучени да работят с текстообработваща програма (например MS Word), трябва ли партниращата обучаваща организация да е провеждала непрекъснато 2 години курсове MS Word или е достатъчно да докаже провеждани в продължение на повече от 2 години множество курсове с ИКТ характер включително и тези, които ще бъдат включени в проекта?
Въпрос на: Катина Клявкова 19.01.2010
Във връзка с кандидатстване с проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02, "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2", Въпросите ни са: 1. дали е допустимо кандидатстващите бенефициенти на помощта, формиращи целевата група (водеща организация и пратньорски организации по проекта) да имат свързаност* помежду си? - целта ни чрез подобно обединение е да се повиши ефекта от помоща като тя бъде получена за по-голяма целева група - повече хора ще бъдат обучени и ще има по-голяма полезност за региона. 2. и каква е най-подходящата форма за кандидатстване по тази схема на подобна група от ЮЛ? * Ето какъв е вида формална свързаност между четирите фирми, които имат заявен интерес от финансиране за предвидените в проекта обучения: 1. 80% от дяловете в 1Ф (първата фирма) и 100% от 2Ф са собственост на БиЕмДжи България АД. - 47,17% от дяловете в 3Ф и 90% от БиЕмДжи България АД са собственост на едно физическо лице. - 4Ф - не е свързана по никакъв формален начин с другите три. 3. 3. 3. Обучаващите огранизации (и по-точно обучаващата орг-я по ключови компетентности, която аз представлявам - т.е. ще бъда обучител и евентуално координатор по проекта) като подизпълнител по проекта ли трябва да фигурира или като партньор и от какво се определя позицията й в проектната конфигурация?
Въпрос на: Димитър Димитров 18.01.2010
Фаза 2 Интересувам се дали служители, определени в екипа за управление на дадения проект могат същевременно да бъдат обучени по същия проект?
Въпрос на: Богомил Танев 15.01.2011
Във връзка с кандидатстване по схемата Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2, имаме следния въпрос относно подписването на Декларации 1, 4, 5, 6, 7, 9 от пакета документи за кандидатване, както и въпрос относно как точно да оформим Пълномощното за подаване на проекта. Тъй като според Търговския регистър овластения да представлява дружеството-кандидат е чужд гражданин, който се намира в САЩ и няма да има възможност да пътува до България, бихме искали да попитаме дали следва да направим следното: 1) декларациите (и Пълномощното) се превеждат от заклет преводач и се изпращаме до централата на дружеството в чужбина 2) там представляващия дружеството разписва българския (оригинален) вариант на Декларациите, както и английския им вариант 3) тамошен нотариус заверява английския вариант на Декларациите и Пълномощното за подаване на проекта 4) на заверените така Декларации се слага апостил и се изпращат обратно в България. Въпросът ни е - дали така сме спазили административната процедура - ако дружеството-кандидат има: а) подписани Декларации на български, както и б) подписани декларации на английски, които са били преведени от заклет преводач тук, заверени от чужд нотариус там и на които е сложен апостил, а наред с това и в) преведено на английски от заклет преводач Пълномощно за подаване на проекта, което е заверено от чужд нотариус там и е с апостил.
Въпрос на: Мария Белева 13.01.2010
Имам следния въпрос относно "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 2": Ако ВО се представлява от Изпълнителен директор, но някои от приложенията се подписват от друго упълномощено лице, какъв документ за упълномощаване трябва да се представи – пълномощно от Изпълнителния директор на ВО, с което той упълномощава даденото лице ли?
Въпрос на: А. Иванова 11.01.2010
Бих желала да задам следните въпроси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” 1. Moже ли университет да е водеща организация? 2. Може ли училища, държавни или частни, да са партньори, т.е. обучаваните да са учители? 3. Партньорите, чиито работници ще се обучават, трябва ли да са от една и съща сфера на дейност?
Въпрос на: Диана Александрова 11.01.2010
Относно кандидатстване Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 - „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – Фаза 2, имам следния казус: Четири фирми имат желание да кандидатстват с един проект за сходни обучения: фирма А, фирма Б, фирма В и фирма Г (малки фирми). Фирма Д има 80% от дяловете на фирма А и 100% от дяловете на фирма Б. Едно физическо лице има 40% от фирма В и 90% от фирма Д (тази, която държи капиталите на останалите компании). Фирма Г няма юридически нищо общо с останалите. Моля за съвет: 1. Може ли да се кандидатства с едно проектно предложение или за всяка фирма трябва да се направи отделен проект; 2. В случай, че е възможно - как да се разпише проектното предложение, така че да отговаря за критериите и как да се попълни приложение Д 5 за свързаност на лицата (може би да се попълни повече от една декларация?);
Въпрос на: Виктория Недева 07.01.2010
Обръщам се към Вас с молба за информация по два въпроса, свързани с кандидатстване с проект по програма BG051PO001-2.1.02 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" - 2009 г. 1) Възможно ли е под формата на вътрешнофирмено обучение Център за обучение към Българска Академия на Науките да обучи служители (администрация - секретари, касиери) от Институтите към БАН в ключови компетенции, за които е лицензиран? 2) Ако „да”, то предполага ли се, че Водеща организация за подобно проектно предложение е Българска Академия на Науките (в качеството си на работодател), а партньор не е необходим, тъй като обучителната дейност се предвижда да се извърши от вътрешно звено към БАН?
Въпрос на: Мария Белева 06.01.2010
Имам следния въпрос относно схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 - „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – Фаза 2”: 1. Към момента на кандидатстване необходимо ли е да се представи Приложение Б4? В насоките за кандидатстване на стр. 63 не е включено в списъка на документи, които се попълват към момента на кандидатстване, но фигурира в Контролен лист 1. Ако е неоходимо да се представи, каква банкова сметка да се посочи при положение, че проектното предложение още не е одобрено. Може ли да се посочи съществуваща банкова сметка, а не специално открита за целите на проекта?
Въпрос на: Ирена Колева 17.12.2009
Във връзка по проектни предложения I. 1. BG051PO001-1.1.02 –кога ще е отворен още и дали ще има същите изисквания -дали може да кандидастват организации като ВО и как изглежда финасирането -какво трябва да разбирам под икономически–социален партньор? BG051PO001-1.1.04 дали може да кандидастват организации II. За проект BG051PO001-2.1.02 Квалификационни услуги и обучения за заети лица /фаза 1.Има два срока за проектно предложение каква е разликата между тези проекти разликата е на компонентите или на кандидатие 2.дали може да кандидастват организации като ВО и как изглежда финасирането им трябва ли да имам собствено финансиране ? 3. и кога ще е отворен BG051PO001-2.1.03 ?
Въпрос на: Кристина Върбанова 14.12.2009
Във връзка с предстоящо кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 2 Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, Област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”, Уникален код на схемата :BG051РО001-2.1.02, по Компонент 1 - професионална квалификация, бихме искали да зададем следния въпрос: Възможно ли е да кандидатстваме като Водеща организация с патньорството на ЦПО ако и водещата организация и ЦПО - то са отделни юридически лица, но са Търговски дружества към един холдинг?
Въпрос на: Таня Пенева 07.12.2009
Таня Пенева 07.12.2009
Във връзка с изготвяне на проектно предложение за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси имаме следния въпрос: Допустимо ли е финасиране на обучение по ключови компетентности, различни от тези, за които вече е получено финасиране по схема BG051PO001/07/2.1-01 на същата целева група от служители.
Въпрос на: Борислав Славчов 30.11.2009
Здравейте, моля за отговор на следните въпроси относно схема №. BG 051PO001-2.1-02 : 1. допустими ли са разходи за визуализация и публичност по проекта - пресконференции, информационни табели, публикации в медиите... никъде в насоките не е излишно посочено дали са допустими или не... 2. когато водещата организация е единствен работодател, който иска да проведе професионално обучение и обучение за ключови компетенции, възможно ли е за едното обучение - "ключови компетенции" да има обучителна фирма партньор, а за професионалното обучение да се проведе процедура по ПМС 55 след спечелване на проекта? 3. когато фирмата за професионално обучение ще се избира с процедура по ПМС 55, в бюджета достатъчно ли е да се посочи обща изисквана цена на обучение за обучаемо лице, която ще бъде посочена в тръжните документи или трябва да се даде разбивка на изисквани ставки за хонорари и осигуровки на преподавателите? 4. фиксирана ли е вече дата за провеждане на последната оценителна комисия по програмата и до кога е крайния срок за подаване на проектните предложения?
Страници: 12345››