Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.02 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" - проекти, подадени до 17.10.2008 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на:
Какво се разбира под ключови компетенции?
Въпрос на:
Каква е технологията за оправдаване на разходи от партньорите – партньорско споразумение, по силата на което всеки партньор прави плащания и представя съответните платежни и разходооправдателни документи, или партньорът издава фактура на водещата организация за направените преводи.
Въпрос на:
Съвместни действия на социалните партньори задължително ли предполагат партньорство на работодател и синдикат или може работодателска организация да си партнира с браншова камара и да има писмо за подкрепа от синдикат?
Въпрос на:
Легитимно действие ли е обучаване на ръководствата на предприятията от определен бранш за значимостта на концепцията учене през целия живот?
Въпрос на: Надежда Рашкова, Фондация “Извори на капански фолклор и занаяти”, гр. Разград
Желаем да ни изпратите възможно най-опростен и ясен формуляр за кандидатстване и финансиране на проект “Младежка безработица”.
Въпрос на: Eли Кузманова
Има ли предварителен подбор за допустимост, т.е. оценката за допустимостта предварително ли се прави, или е след набирането на проектопредложенията?
Въпрос на: А. Атанасова 10.08.2007
Легитимно ли е проектопредложение, ако бенефициентите са чужденци, трайно заселени на територията на България, желаещи да учат български език, за да работят в България, да се преквалифицират и да живеят в страната?
Въпрос на: Иво Здравков, “Обединение за евроинтеграция” и “Pro Management & Consulting” 10.08.2007
Могат ли да кандидатстват по тези приоритетни направления заведения за хранене и други фирми в сферата на услугите, тъй като видяхме, че в Насоките пише Микро, Малки и Средни предприятия. (т. 1 и т. 2 от текста)
Въпрос на: Pingo@dir.bg 10.08.2007
Ако се обучават хора по повече от една компетенция, може ли да се счита, че за всеки отделен модул (компетенция) има допустим разход от 925 лв. за обучаван служител?
Въпрос на: Pingo@dir.bg 10.08.2007
Ако предвидим обучение по 2 или 3 различни ключови компетенции, възможно ли е общият сбор от часовете да е 150 (при положение че ограничението от 150 часа е валидно за тях), това допустимо ли е?
Въпрос на: Pingo@dir.bg 10.08.2007
Валидно ли е ограничението от минимум 150 часа за обучение на един служител за ключови компетенции (при положение, че лицензираните ни модули са за по-малък брой часове)?
Въпрос на: Ева Йорданова 10.08.2007
Ние сме микро фирма с персонал от 10 души и 1 управител. Дейността ни е свързана с цялостна интернет реклама, в това число разработване и поддържане на Web сайтове. Фирмена собственост е и Българският Интернет Бизнес Каталог www.need.bg, в който представяме Българският бизнес, и до който каталог имат достъп хора и фирми от цял свят чрез интернет пространството. Въпросите са ми следните:

1. Възможно ли е персоналът на www.need.bg да се включи в програмата, както следва: един програмист и двама web дизайнери съответно за повишаване и добиване на квалификация; преквалификацията на четирима търговци и на двама мениджъри и един човек за езиков курс?

2. Обучаващата фирма освен лицензирана, от кого трябва да бъде избрана – от www.need.bg или от Агенция по заетостта, тя една или трябва да бъде или може и повече, т.к. някои обучаващи фирми са специализирани само в една от областите?

3. Възможно ли е вътрешно фирмено обучение на място?

4. Възможно ли е квалификацията на човек от персонала да е в повече области, т.к. сме микро фирма?
Въпрос на: Анна Георгиева 10.08.2007
Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 391166 лв. Това означава ли, че за една фирма общата максималната помощ по всички проекти по всички оперативни програми, по които тя кандидаства е 391 116 или това е само за един проект?
Пример: Фирма А кандидатсва с проект по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" и получава 180 000 лв. След една година кандидатства с друг проект по друга схема и получава 250 000 лв. Възможно ли е това или за втория проект ще й бъдат отпуснати само 211 116, което е разликата между 391 116 и 180 000лв.
Въпрос на: Яница Цанова 10.08.2007
За курсовете, които ще се посещават, работодателят ли трябва да осигури обучаваща организация, и какви са точните изисквания към курсовете?
Въпрос на: Maria@europe.bg 10.08.2007
Насоките за кандидатстване по Схема - Квалификационни услуги, обучение за заети лица е записано, че съгласно Регламент (ЕС) № 1998/2006 максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166 лв. В самия регламент е записано, че "Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, не може да надхвърля 200000 EUR за период от три данъчни години.". Това значи ли, че ако една фирма получи грант по тази схема в максималния допустим размер, след това в продължение на 3 години не би могла да кандидатства за други грантове (по ОП "Развитие на човешките ресурси" и по ОП "Конкурентоспособност")?
Въпрос на: Петя Тодорова, Raicommerce Construction JSCo 10.08.2007
В т. 2.3 Индикативни средства, които предстои да бъдат договорени, раздел “Размер на безвъзмездната финансова помощ”, е посочено, че “максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 391 166 лв за един договор, спазвайки условията за минималната помощ, съгласно Регламент (ЕС) № 1998/2006 от 15 декември 2006 г.” Съгласно същия регламент „Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, не може да надхвърля 200000 EUR за период от три данъчни години.”

Моля, уточнете дали грантовете, получени от европейски фондове, се включват в минималната помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1998/2006 от 15 декември 2006 г. и дали е възможно една фирма да получи повече от 200 000 евро в рамките на тригодишен период по схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ от фондовете на ЕС.
Въпрос на: Йордан Миланов 10.08.2007
При положение, че кандидатства работодател с партньор ЦПО и трябва да обучи 60 служителя - трябва ли да се организира тръжна процедура съгласно ЗОП и ПМС № 55 от 12.03.2007г. или може партньорът (ЦПО) да обучи този персонал?
Въпрос на: Йордан Миланов 10.08.2007
Допустимо ли е една организация да бъде едновременно кандидат в един проект и партньор в друг?
Въпрос на: Йордан Миланов 10.08.2007
Съгласно Насоките за кандидатстване максимално допустимата цена за един обучаем е 925 лв. Включват ли се в тази цена всички допустими преки раходи и ако не – кои точно разходи се включват и кои не?
Въпрос на: Павлина Ветрилова, TANGRAM Consulting company LTD. 10.08.2007
Важи ли изискването за продължителността на обучение за всеки представител на целевата група да е не по-малко от 150 часа и за обучение за придобиване на ключови умения и компетенции като обучение по лидерски умения, работа в екип и т.н.? Може ли тези 150 часа да покриват обучение по език, компютърни умения и обучение за създаване на ключови умения, или всяко едно от изброените 3 обучения трябва да е най-малко 150 часа?

Пенка Вельова, OPTIX Co.

Допуска ли се в рамките на проекта да се извърши различно по вид обучение: например:
- обучение за придобиване на ключови компетенции
- чуждоезиково обучение
Страници: 123456 ... ››