Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.15 - „Социални иновации в предприятията"
18.05.2011
22.05.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него и Ръководство за бенефициента по процедура BG051PO001-2.1.15 - „Социални иновации в предприятията".
Актуализирани:  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложения към него.
 
Краен срок за подаване на проектни предложения 03.11.2011 г. 
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Румяна Грозева 16.06.2011
Допустимо ли е провеждането на професионално обучение по схемата за Социални иновации?
Въпрос на: Юлия Йорданова 15.06.2011
• Допустимо ли е лицата, включени в проекта, да бъдат обучавани по част от професия, която е трета квалификационна степен, с получаване на удостоверение за професионално обучение?

• Когато кандидатът е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, при провеждане на процедура за избор на подизпълнители, кой нормативен документ трябва да прилага - Закон за обществени поръчки (НВМОП) или 55 ПМС?
Въпрос на: Г. Недялкова 14.06.2011
Бихме ли могли да включим като обучители и за обучавани лица, които са пенсионери и трудоустроени, но са на трудов договор? Можем ли също така да включим и тези, които са достигнали тази възраст, но са на граждански договор?
Въпрос на: Ирина Кирчева 13.06.2011
• Възможно ли е консорциум между две организации, създаден по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), да подаде проектно предложение по схемата?

• Организация има учредено безвъзмездно право на ползване на имот държавна собственост, за срок от 10 г., с подписан и вписан в Съда Договор с областния управител на Областта. Договорът изтича през 2014 г., след завършване на проекта. Има ли формална пречка за подаване на проектно предложение от гледна точка на срока за ползване на имота?
Въпрос на: Елена Рашкова 11.06.2011
• Има ли възможност за стартираща фирма, да създаде помещения за отдих за служителите си. Помещенията са изградени и предстои стартиране на работа, но липсва история, възможно ли е реално одобрение на такъв проект.

• Другият ми въпрос, как мога да разговарям в Русе с оторизирани отговори- адреси, телефони за контакти.
Въпрос на: Борислав Славчов 10.06.2011
• Моля за разяснение какъв тип дейности имате в предвид под групата дейности посочени в насоките като: "Осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и почивка." - тези места за отдих и почивка, трябва ли да се създават и (т.е. да се обособят специални помещения за тези цел) или ако са налични могат да бъдат ремонтирани и оборудвани? Тези места за отдих и почивка къде могат да се намират - в близост до или на самото работно място - т.е. да бъдат използвани в кратките почивки по време на работа... или могат бъдат извън конкретните работни места в почивни бази - собственост на предприятието и използвани от служителите на предприятието в почивни дни и отпуски.

• Има ли изискване и ограничение за броя служители, които ще бъдат обучени на работно място от 1 служител (на възраст над 55 години) преминал обучение за обучение?

• Има ли изискване или ограничения за броя служители над 55 годишна възраст, които ще бъдат обучени за обучители?

• Възможно ли е да служителите, които ще бъдат обучавани за обучители да бъдат разделени в различни групи и да преминат през различни модули на обучение (в зависимост от тяхната позиция, специалност и професионален опит) и съответно след това да обучават различни групи служители или е задължително всички служители да бъдат обучени за обучители по един и същ начин?

• Разходите за командировъчни на служителите, които ще бъдат обучени за обучители, за периода на тяхното обучение допустим разход ли са? Ако да, в коя група?

• Служителите от екипа по управление на проекта с какъв тип договор трябва да бъдат наети по проекта - граждански или с допълнително споразумение към трудов договор?

• Необходимо ли е поименно изброяване на служителите на които ще бъдат разработени планове за обучение и кариерно развитие?
Въпрос на: А. Александрова 08.06.2011
Бих искала на направя запитване във връзка със стартиралата схема за финансиране BG051PO001-2.1.15 "Социални иновации в предприятията.".
Въпросът ми касае допустимостта на кандидатите и по-конкретно следния казус:
След внимателно запознаване и съгласно разписаните в т.3.1.2 Специфични изисквания за допустимост на кандидатите от Насоките за кандидатстване по схемата, би следвало търговско дружество, пререгистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията със 100 % общинска собственост да попада в обхвата на допустими кандидати, тъй като същото не е общинска администрация, а фирма /средно предприятие/ със управител, който не е държавен или общински служител, а изпълнява задълженията си съгласно Договор за управление и контрол.
Моля за Вашето третиране по така изложения казус от юридическа гледна точка.
Въпрос на: Е. Кюмурджиева 10.05.2011
Здравейте!
Във връзка с ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ", схема ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ"СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА" искам да получа информация за бенефициентите като малки, средни и големи предприятия може ли да кандидатства като бюджетно предприятие 100 %, общинска собственост, втори подразпределител на средства.
Въпросът ми е във връзка с удостоверението от НАП за липса на задължения, което не може да се получи на името на Общинското предприятие, а ще бъде на Общината., т.е. дори и да няма задължения може ли да кандидатства бюджетно общинско предприятие, ако отговаря на всички други изисквания и не е част от общинска или държавна администрация?
Дейността на предприятието е в областта на услугите - почистването и озеленяването на общината.
Въпрос на: Инж. М. Динкова 02.06.2011
Здравейте,
Вчера присъствахме на информационния ден в Пловдив по ОП РЧР- схема СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА - Бюджетна линия: BG051PO001-2.1.15. и имаме следния въпрос: Може ли във връзка с една от посочените цели по приоритетна ос 2, област на интервенция 2.1. „ Ще се подпомага въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, в т.ч. системи за оценка и кариерно развитие на персонала и изготвяне на програми за продължаващо професионално обучение на наетите лица.”, партньори по проекта да бъдат чуждестранни юридически лица – в случая Търговски Камари от страна от ЕС?
Въпрос на: М. Петков 31.05.2011
Във връзка с посочената схема за безвъзмездна помощ, моля за Вашето становище и отговор по следните въпроси:

На стр. 16 от Насоките за кандидатстване, раздел 3.1.4. е посочено, че обученията са с продължителност не по-малко от 45 учебни часа и накрая се издава документ, удостоверяващ придобитите умения и компетенции.

• Моля за разяснение, за кои обучения става въпрос и е в сила това изискване?

• Какъв документ следва да се издаде и от кого, по отношение на обученията, извършвани от обучени обучители на заети в същото предприятие лица? Има ли изискване за тяхната продължителност?

• В какво следва да се изразява обучението на обучителите?

• Съгласно посоченото на стр. 17 от Насоките за кандидатстване (допустимост на целевата група) – следва ли да се разбира, че лица, участвали в предишни обучения по ОП „РЧР”, могат да участват в обучения и по настоящия проект, при положения, че тези обучения не са от същия тип. Какво следва да се разбира под обучение от същия тип?

• На стр. 20 от Насоките за кандидатстване (допустимост на разходите) е посочено, че са допустими „разходи за обучение на обучители в размер до 300 лева на лице от обучаваща организация”. Моля дайте пояснение, към кого се отнася ставката от 300 лева и как следва да се изчислява тя?

• Възможно ли е в предвидените за закупуване ДМА, по реда на ЕФРР, да се закупува обзавеждане, необходимо за съответните социални придобивки?

• Съгласно посоченото на стр.21 (разходи за организация и управление) – следва ли да се разбира, че техният процент се определя на базата на общите разходи по линия на ЕСФ и по правилата на ЕФРР? (Група А и група Б не са дефинитивно определени в текста?

• Как следва да се отчитат разходите за експерти на трудов договор, които разработват планове за обучение и кариерно развитие? Какви документи ще се изискват в тази връзка?

• На стр. 24 (т.1.4. от Инструкцията за попълване на бюджета) са предвидени възнаграждения за лица на трудов договор, пряко ангажирани с дейността в местата за осигуряване на социални придобивки. Посоченото възнаграждение никъде преди това в Насоките за кандидатстване не е включено като допустим разход.

• Има ли ограничение за неговия размер и продължителност?

• Какво се разбира под „дейност в местата за осигуряване на социални придобивки” и какво означава лицето да е пряко ангажирано с тази дейност?

• Къде следва да бъде посочено това във формуляра за кандидатстване? Като отделна дейност?

•Защо възнагражденията за тези лица следва да са в човекодни, при положение, че е посочено, че те са на трудов договор към работодателя – кандидат?

• С оглед на мястото на този разход в бюджета, следва ли да се разбира, че това е разход по правилата на ЕСФ, а не по ЕФРР?

• На стр. 37 и следващите от Насоките за кандидатстване – в Критериите за оценка – в раздел 1 и следващите се говори за опит на партньорите на кандидата, управленски капацитет на партньорите, финансиране на партньорите и т.н. По схемата не може да се кандидатства в партньорство. В този случай, как ще се присъждат точките по посочените раздели?

• Във Формуляра за кандидатстване на стр. 9, т.5.2.1. се изисква посочване на обучаваща организация с лиценз от НАПОО. При положение, че по проекта не може да има партньори – тази организация следва ад се избере по реда на ЗОП/НВМОП/ПМС 55.
a. Това означава ли, че посоченото поле не се попълва? Каква информация следва да се посочи там?
b. Включително по отношение на параметрите на обучението – каква информация следва да се посочи, ако не се ползват услугите на вече определена обучаваща организация?

• Защо в т.5.3. от ФК се изисква посочване на календарни години в плана за действие, при положение, че разписването му се извършва в проектни месеци и на практика не може да се гарантира съответствие с календарните години?
Въпрос на: И. Мутафова 31.05.2011
Съгласно правилата за минимални помощи (de minimis),определени в Регламент 1998/2006 общият размер на всички получени минимални помощи,предоставени на всеки кандидат, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за три последователни години.
Във връзка с горното, моля да разясните следното:

• При кандидатстване на няколко отделни юридически лица, във всяко от които минимум 51 на сто от капитала се притежава от едно и също юридическо лице – холдинг, с отделни проектни предложения по процедури по ОП РЧР, обявени при режим de minimis, правилата за минимални помощи към всяко дружество поотделно ли се прилагат?

• При горната хипотеза, в случай че кандидатства заедно с дъщерните дружества и холдинга, то правилата за минимални помощи към всяко дружество и холдинга поотделно ли се прилагат?
Въпрос на: А. Трендифилова 24.05.2011
Уважаеми дами и господа,
По повод информацията, публикувана на сайта
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5072 относно схемата "Социални иновации" бих желала да попитам следното:Кой е управляващия и договарящия орган и кои са неговите интернет страници.За да можем да зададем по-конкретни въпроси, трябва да се запознаем с насоките и формуляра за кандидатстване.
Въпрос на: Анита Трендафилова 21.06.2011
Добър ден,
Интересуваме се от оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
Основни области на интервенция:

2.1 Подобряване адаптивността на заетите лица
2.2 Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда
За изминалата финансова година нашето предприятие е регистрирало оборот 300 000 лв., а средната численост на персонала е била 10 човека.

Моля да ни отговорите дали при тези данни можем да се включимм във посочената програма.

Въпрос на: Велизара Василева 22.06.2011
Здравейте,
Бих искала да отправя няколко въпроса по схема BG051PO001-2.1.15 - Социални иновации в предприятията;

1. Какво е тълкуването на ДО за ротация на работното място?
2. Тъй като в индикаторите за изпълнение и/или резултат от проекта е заложен "дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка", какво е тълкуването на ДО за преминаване на друго ниво на заплащане. Задължителен ли е този индикатор за изпълнение?
3. Обучението на 55 годишните лица за обучители във или извън работно време да се извършва?
4. Обучените лица над 55 годишна възраст следва ли да са ангажирани само с обучение на работното място или техния работен ден е необходимо да бъде разпределен между служебни задължения, които по принцип извършват и обучаване на работното място? По какъв начин се регламентира съчетаването на двете дейности?
Въпрос на: Пламен Генов 22.06.2011
Уважаеми Дами и Господа,
Интересуваме се, дали "Български пощи" ЕАД - търговско дружество с единствен акционер държавата в лицето на Министерство на транспорта и съобщенията, което обаче се само-издържа от търговска дейност и не получава дотации от държавата, - е допустим кандидат по схема BG051PO001-2.1.15 – "Социални иновации в предприятията".
Въпрос на: Олга Николова 20.06.2011
Здравейте!
Искам да попитам обучаемите, които ще бъдат обучавани от обучители по схема „Социални иновации в предприятията”, бюджетна линия BG051PO001-2.1.15, трябва ли задължително да бъдат заети лица от предприятието-кандидат? Възможно ли е да бъдат студенти последна година, които след приключване на обучението да бъдат назначени на работа?

Благодаря предварително!
Въпрос на: Живко Сталев 27.06.2011
1. Необходимо ли е Декларация на Кандидата Д1 по чл. 7 от Постановление №121/31.05.2007 г. на Министерския съвет и посл. изм. и по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002, когато става въпрос за акционерно дружество, да бъде подписвана/подавана от всички членове на надзорния и управителния съвет или само от представителя на кандидата?

2. Съгласно насоките за кандидатстване е допустим разход за експерти, които са на трудов или граждански договор при работодателя, за разработване на планове за обучения и кариерно развитие на заетите лица. В предприятията бенефициенти. В тази връзка има ли дефиниция или изисквания какви трябва да бъдат тези експерти. Възможно ли е тези планове за обучения и кариерно развитие да бъдат изготвени от ръководители на отделните звена в дадено предприятие?
Въпрос на: Дияна Пенчева 29.06.2011
Във връзка с ОП „Развитие на човешките ресурси” – операция „Социални иновации в предприятията.” имаме следните въпроси:

1. В целите на схемата за безвъзмездна помощ е посочено „Повишаване на производителността на труда и създаване на устойчиви условия на заетост”. В тази връзка ремонта на производствените помещения като подмяна на дограма, подмяна на подова настилка влизат ли в тази група ? Тези мероприятия считат ли се за подобряване на битовите условия на работниците?

2. В „Насоките за кандидатстване” в основните области на интервенция е посочено подобряване на условията на труд на работното място. Горните мероприятия влизат ли в тази група?

3.Ако в дейностите по проекта се посочат мероприятия за подобряване на условията в местата за отдих и почивка следва ли да се посочват целеви групи, за които се отнасят тези мероприятия ?

4. В допълнение към общите изисквания за кандидатстване посочени в „Насоките за кандидатстване” е записано, че кандидатът не може да е микропредприятие. Съгласно закона за малки и средни предприятие микропредприятие е това, което отговаря на следните условия:

- средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души и
- годишен оборот, който не превиша 3900 000 лв. , и/или стойността на активите, която не превишава 3900 000 лв.
В тази връзка нашата фирма микропредприятие ли е след като отговаря само на едното условие т.е.
- средносписъчен брой на персонала е ПОВЕЧЕ от 10 души
- годишен оборот, който не превиша 3900 000 лв. , и/или стойността на активите, която не превишава 3900 000 лв.

Въпрос на: Николай Конарев 01.07.2011
Допустим кандидат ли е по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, болница - акционерно дружество с над 50% държавно участие?
Въпрос на: Костадин Костадинов 01.07.2011
Във връзка с подготовката на проектно предложение по схема „Социални иновации в предприятията” Ви моля за отговор и разяснения на посочените по-долу въпроси, свързани с допустимите дейности по схемата:
1. До колкото разбирам обучението на служители от фирмата (извън тези над 55 годишна възраст) е допустимо да се провежда само от обучените обучители над 55-годишна възраст на работното място, така ли е?

2. Във връзка с горния въпрос – възможно ли е обучението на служители на фирмата (извън тези над 55 годишна възраст) да се провежда от външен за компанията изпълнител – обучаваща организация?

3. В публикуван отговор на въпрос N 12 от рубриката „Въпроси и отговори” отнасящи се към тази схема сте посочили, че не е допустимо като дейност (разход) провеждане на професионално обучение, а по-скоро обучението е насочено към предаване на професионален опит от страна на обучителите над 55 годишна възраст на останалите заети лица. Това означава ли че обучението трябва да бъде в областта на професионалните компетенции с които е занимават в компанията лицата над 55 годишна възраст? Възможно ли е те (лицата над 55 годишна възраст) да бъдат обучени в други професионални области, в които са заети голям по-голям брой нуждаещи се от обучение заети лица, така че да могат да го получат от своите по-възрастни колеги впоследствие?