Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце"
26.05.2011
 
 
01.06.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура .BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце".
 
09.02.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него по процедура .BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце".
 
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Каква трябва да бъде големината на учебната група?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Колко учебни часа на ден трябва да се провеждат?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Има ли възрастови ограничения към целевата група?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
При увеличаване на минималната работна заплата за страната, за чия сметка ще бъде увеличението?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Какви са сроковете за оценка на проектното предложение? Колко време след нея се сключва договор?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Задължително ли е участието на НПО или и доставчикът на услуги може сам да идентифицира представителите на целевата група.
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Съществува ли срок, в който представителите на целевата група не трябва да са били регистрирани в ДБТ като безработни лица, за да участват по настоящата схема?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Възможно ли е удължаване на срока на изпълнение на дейностите по договора?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
При доказване опита на обучителната организация кое се взема предвид – опитът на самата организация или на обучителите?
Какви са сроковете за оценка на проектното предложение? Колко време след нея се сключва договор?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Допустим ли е партньор по проекта – доставчик на обучение, който не е включен в регистъра на доставчиците на обучение на Агенция по заетостта?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Допустимо ли е партньор по проект да кандидатства като Кандидат по една и съща схема?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Задължително ли е всички допустими дейности от изискванията за кандидатстване да бъдат включени в проектното предложение?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Допустимо ли е по проекта Кандидат да има повече от един партньор? Ако да, какво се случва в таблицата на бюджета?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Колко време се предвижда да отнеме мотивационното обучение? От кого се извършва?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Обучението на целевата група счита ли се за държавна/минимална помощ?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Къде следва да стажуват представителите на целевата група? Възможно ли е това да се случи в организация, която не е партньор по проекта?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
След успешно преминаване на обучение по КК в какви стажантски програми може да бъде включена целевата група?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
След преминаване на обучение по КК и по ПО, колко време следва да стажува представителят на целевата група - 3 или 6 месеца? Възможно ли е стажът да бъде комбиниран?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Какъв е изискуемият брой учебни часове за ниво по КК или ПО?
Въпрос на: Информационен ден – хотел Родина, София
Възможно ли е смесено обучение – по ПО и по КК? И може ли едно и също лице да премине няколко обучения по КК и/или няколко по ПО?
Страници: 12››