Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
ОП РЧР
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел "Сближаване".
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция".
Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
При изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат преследвани следните специфични цели:

•Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
•Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
•Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.
За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:

•Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на     пазар на труда, насърчаващ включването;
•Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
•Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
•Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
•Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
•Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
•Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество;
•Приоритетна ос 8: Техническа помощ.
Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL - равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление на програми и проекти.
 
 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Одобрена от Европейската комисия на 03.10.2007 г.