Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
ДО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБУЧЕНИЯ по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г.
14.12.2013
Уважаема госпожо / уважаеми господине,<BR><BR>Уведомяваме Ви, че на основание чл.10, ал.1 от ПМС 251/ 21.10.2009г. Доставчиците на обучения са задължени да представят в Агенцията по заетостта документите, с които се удостоверяват обстоятелствата по чл. 9, ал.1 и ал.2 от същото постановление. <BR>

Важно за кандидатите по Втора процедура – 2013 г. на Проект BG051PO001-6.2.17„Старт в администрация
05.12.2013

Важно за кандидатите по Компонент II, Сесия 6 на схемата за предприемчивите българи
03.12.2013

Важно за кандидатите по Втора процедура – 2013 г. на Проект BG051PO001-6.2.17„Старт в администрация
25.11.2013

Договаряне с одобрените Кандидати по схема BG051PO001-2.2.03 „На път”
05.11.2013

Договаряне с одобрените Кандидати по Компонент II, Сесия 5 на схемата за предприемчивите българи
04.11.2013

Важно за кандидатите по схема BG051PO001-2.2.03 “На път".
04.11.2013

Важно за кандидатите по сесия 5 на схемата за предприемчивите българи
01.11.2013

На вниманието на кандидатите за работа като стажанти по Проект „Старт в администрацията"
31.10.2013

Важно за кандидатите по Втора процедура - 2013 по проект "Старт в администрацията
30.10.2013

Важно за кандидадите по сесия 5 по схемата за предприемчивите българи
30.10.2013

Нов адрес на интернет страницата на Агенция по заетостта, ОП „Развитие на човешките ресурси”
17.10.2013

Важно за кандидатите от сесия 6 на схемата за предприемчивите българи
11.10.2013

Важно за кандидатите по Втора процедура - 2013 по проект "Старт в администрацията
30.09.2013

Договаряне с одобрените Кандидати по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”
23.09.2013

Важно за кандидаттите по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
09.09.2013

Важно за кандидатите по Компонент II, сесия 6 на схемата за предприемчивите българи.
05.08.2013
На вниманието на кандидати по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ, Сесия 6

Договаряне с одобрените Кандидати по Компонент II, Сесия 4 на схемата за предприемчивите българи
05.08.2013

Нов адрес за кореспонденция с ГД ЕФМП в Агенция по заетостта
15.07.2013
адрес за кореспонденция с Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” на Агенция по заетостта - Договарящ орган по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
08.07.2013

Страници: ‹‹12345››