Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Срокове за съхранение на документи за бенефициентите от програмен период на ОП РЧР 2007-2013
09.10.2018
Уважаеми бенефициенти,
Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (ОП РЧР 2007-2013), уведомява всички бенефициенти, че всички операции, свързани с приключване на програмата са вече извършени. В тази връзка, началната дата на тригодишния период, в рамките на който следва да се пазят на разположение всички разходооправдателни документи, свързани с получена безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2007-2013, се счита от 09.08.2018 г.
В допълнение и съгласно сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция по заетостта с бенефициентите, както и при договорите за заетост с работодатели, които са получили минимална помощ (de minimis) в съответствие с изискванията на Регламент 1998/2006 и Регламент 1407/2013 (за договори, сключени след влизането в сила на Регламент 1407/2013), следва документацията относно индивидуалните помощи de minimis да бъде съхранявана за период от 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне (т.е. считано от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или договора за заетост с работодателя).
Сроковете могат да бъдат прекъсвани в случай на съдебно производство или по надлежно мотивираната молба на Европейската комисия.
Получателите на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР 2007-2013, следва да се съобразяват с всички упоменати по-горе срокове, като за краен срок на съхранение на разходооправдателните документи се счита този, който настъпва последен във времето.