Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за бенефициентите по ОП РЧР 2007-2013 г.
17.12.2014
Във връзка с изменение на указание на министъра на финансите ДНФ № 1 от 29.08.2013 г. за Приключване на програмен период 2007 – 2013 г. по Оперативите програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейски съюз, Ви информираме, че съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. крайният срок за допустимост на разходите, извършени от бенефициентите по следните процедури: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”,  BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”, BG051PO001-2.2.03 „На път” и BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), е 31.12.2015 г.
 
Кандидатите, одобрени и получили финансиране по схемите, ще имат възможност, на основание измененията на т. 4 от ДНФ № 1 от 29.08.2013 г., да извършват разходи по изпълняваните от тях проекти до 31.12.2015 г., в рамките на максимално допустимата продължителност по всяка една от цитираните схеми, в съответствие с правилата за допустимост на разходите по ОП РЧР, съфинансирани от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007-2013 г.