Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за бенефициентите по схема "Ново работно място"
14.10.2014
Агенция по заетостта - Договарящ орган по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”, напомня на всички бенефициенти, че крайният срок за изпълнение на проектните дейности по схемата е 31.10.2015 г.
В тази връзка е необходимо всички бенефициенти, които са предвидили изпълнението на задължителната дейност за осигуряване на заетост на успешно завършилите обучение лица да бъде с продължителност 12 месеца, е необходимо да предприемат действия за сключване на договори за заетост с горепосочените лица не по-късно от 31.10.2014 г.