Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
ВАЖНО: Одобрени са образци на документи за прилагане разпоредбите на ПМС №118 от 20.05.2014 г.
19.08.2014
Във връзка с прилагането на Постановление № 118 на МС за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 118 от 20 май 2014 г.) са одобрени от Управляващия орган на ОП РЧР образци на документи за прилагане разпоредбите на постановлението. Образците може да изтеглите от тук.