Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
На вниманието на новостартиращите предприятия, които са сключили договори по Компонент ІІ
22.07.2014
Новостартиращите предприятия, със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ на схемата, имат право на безплатна консултантска помощ по Компонент ІІІ на схемата.
Обръщаме внимание, че договорите с консултантските фирми, които предоставят безплатна консултантска помощ по Компонент ІІІ на схемата, са до края на м. юли 2014 г. Всички новосъздадени предприятия, сключили договори по Компонент ІІ, могат да се възползват в максимална степен от възможностите да бъдат консултирани до 31.07.2014 г.
Право на консултантски услуги имат и новосъздадените предприятия, на които срокът за изпълнение на договора, сключен с Агенция по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ, е изтекъл.
Съгласно сключените договори с Агенцията по заетостта, консултантските фирми са длъжни да предоставят съпътстващи консултантски услуги на предприятията, получили финансиране в рамките на Компонент II, свързани с предмета на дейност на предприятието.
Целта е да се подпомогне успешното стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Услугата се осъществява чрез предоставяне на съпътстващи консултантски услуги за стартиране и развитие на предприемачески инициативи, в това число предоставяне на: услуги по изготвяне на маркетингови проучвания и анализи; консултации по информационни технологии, консултации по счетоводна отчетност и финанси; консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.
Ваши становища, мнения и предложения относно съвместната Ви работа с консултантските фирми, в рамките на проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент ІІІ” по схема BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 3 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., може да изразявате и на електронен адрес: Komponent3@az.government.bg.
Подробна информация може да получите от Бюра по труда в областните градове, регионалните служби по заетостта, както и от екипа за организация и управление на проекта на телефони: 02/9 265 400 ;02/9 265 375 и 02/92 65 393.