Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Електронно подаване на документи за междинни и финални плащания
17.06.2014
     Във връзка с публикувани изменения в Ръководствата на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедури: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”, BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, BG051PO001-2.2.03 „На път”, BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”, BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” и BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, Главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" в качеството си на Договарящ орган по схеми по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, Ви уведомява следното:
     При отчитане на междинни и окончателни плащания, е допустимо бенефициентите, да се възползват от новите възможности за подаване на искане за плащане, заложени във вече изменените ръководства.
     За ваше улеснение прилагаме частта от актуалните ръководства, която касае представянето на искане за плащане, а именно: Общи положения при представянето на ИП по процедури с конкурентен подбор на проекти по ОП РЧР