Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за бенефициентите
24.03.2014
Във връзка със санкция на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се удължава продължителността на следните процедури до 2015 г.: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”, BG051PO001-2.2.03 „На път”, BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.
         Кандидатите, получили финансиране по схемите, ще имат възможност, в случай на нужда, да поискат увеличаване на срока на договора и да приключат своите проекти не по-късно от 31.10.2015 г.