Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Договаряне с одобрените Кандидати по Компонент II, Сесия 6 на схемата за предприемчивите българи
13.01.2014
Във връзка с публикуван от Агенция по заетостта списък на Кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, Сесия 6 (проектни предложения, подадени от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 г.) и предстоящо сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, Сесия 6, е необходимо кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения да подготвят следните документи:
1. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения (издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на предоставянето им от кандидата) или одобрен от НАП план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива - копие, заверено от кандидата с надпис „Вярно с оригинала”.
2. Свидетелства за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и вписани в Търговския регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето му - копие, заверено от кандидата с надпис „Вярно с оригинала”.
3. Пълномощно, в случаите, когато при сключване на договора кандидатът се представлява от лице, различно от законните му представители – оригинал или нотариално заверено копие.
4. Актуална Декларация за получени минимални помощи (по образец на ДО). 
Декларациите не могат да се подписват от упълномощени лица, а САМО от законните представители на кандидата. Посочените декларации по образец са приложения към Договора – Приложение Е.
5. В случаите на ремонт (ако е приложимо) Кандидатът предоставя следните необходими документи, свързани с помещението:
5.1 Документ за собственост - Нотариален акт за недвижима собственост или друг документ с еквивалентна стойност, удостоверяващ собствеността на сградата/помещението) - копие, заверено “Вярно с оригинала”
или
5.2 Договор за наем за период, не по-малък от 5 години, в който е посочено, че помещенията се предоставят за целите на проекта – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
5.3 Декларация от собственика (по образец на ДО), в която той декларира, че е запознат и предоставя сградата или част от нея на разположение за целите на проекта и е съгласен в помещението/ята да бъде извършван ремонт (ако е приложимо).
5.4 Снимки на помещението.
6. Формуляр за финансова идентификация – Приложение X към Договора, като следва да впишете в полето „Бележки”, следния текст: Настоящата банкова сметка, ще бъде използвана единствено и само за целите на договор ESF-1203-…………………(номерът на договора ще бъде вписан в деня на договарянето);
7. Декларация за нередности - Приложение ХI към Договора;
 
ДОКУМЕНТИТЕ ПО Т. 4 И 7 НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДПИСВАТ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА, А САМО ОТ ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КАНДИДАТА!
 
Списъкът на документите, необходими за сключване на договорите, се съдържа и в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване по процедурата.
 
На всички кандидати ще бъдат изпратени уведомителни писма относно резултата от оценката. Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап „Техническа и финансова оценка”, ще бъдат уведомени относно причините за отхвърляне на проектното им предложение.
На одобрените кандидати ще бъдат изпратени писма, съдържащи индикативни дата и час за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.