Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за кандидатите по сесия 6 на схемата за предприемчивите българи
10.01.2014
Публикуван е списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II, Сесия 6 (проектни предложения, подадени от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 г.). Списъкът може да изтеглите от тук.
На всички кандидати ще бъдат изпратени уведомителни писма относно резултата от оценката. Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап „Техническа и финансова оценка” и не фигурират в посочения списък, ще бъдат уведомени относно причините за отхвърляне на проектното им предложение.
На одобрените кандидати ще бъдат изпратени писма, съдържащи индикативни дата и час за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.