Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за кандидадите по сесия 6 по схемата за предприемчивите българи
17.12.2013
На 16.12.2013 г. Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” е изпратила писмо до Държавен фонд „Земеделие” относно извършване на допълнителна проверка за наличие на двойно финансиране между ОП „Развитие на човешките ресурси” и мерките, финансирани в рамките на Програма за развитие на селските райони.
След като получи отговор от страна на Държавен фонд „Земеделие”  Ръководителят на Договарящия орган ще пристъпи към издаване на мотивирано решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Списъкът с одобрените за финансиране проектни предложения в рамките на схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”-Компонент ІІ, Сесия 6 ще бъде публикуван на интернет-страницата на Агенция по заетостта, ОП „Развитие на човешките ресурси” в секция „Новини”.
На всички кандидати ще бъдат изпратени уведомителни писма относно резултата от оценката. Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап „Техническа и финансова оценка”, ще бъдат уведомени относно причините за отхвърляне на проектното им предложение.
На одобрените кандидати ще бъдат изпратени писма, съдържащи индикативни дата и час за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.