Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
ДО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБУЧЕНИЯ по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г.
14.12.2013
Уважаема госпожо / уважаеми господине,
 
Уведомяваме Ви, че на основание чл.10, ал.1 от ПМС 251/ 21.10.2009г. Доставчиците на обучения са задължени да представят в Агенцията по заетостта документите, с които се удостоверяват обстоятелствата по чл. 9, ал.1 и ал.2 от същото постановление.
Комплектът документи задължително следва да съдържа:
1. Заявление /Приложение 1/ – от електронната платформа за попълване на документи се разпечатват Данни за доставчика на обучения (стъпка 1) и Декларация за включване в списъка на доставчиците (стъпка 3). Не е необходимо разпечатване на Информация за предоставяното обучение/ обучения (стъпка 2). Заявлението следва да бъде подписано от всички представляващи доставчика на обучения /ДОб/ по регистрация и подпечатано с печата на организацията.
2. Доставчици на обучения, регистрирани по Закона за търговски регистър посочват ЕИК в заявлението, без да е необходимо да представят копие. Съгласно чл.23, ал.4 от ЗТР „Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.”
Доставчиците на обучения, регистрирани по Закона за регистър Булстат е необходимо да представят Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация и копие на ЕИК по Булстат.
3. Копия на лицензиите и удостоверения, издадени от Националната агенция за образование и обучение, заверени с печата на ДОб и текст „вярно с оригинала”.
4. Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за наличие или липса на задължения към държавния бюджет, актуално към момента на подаване на документите.
5. Свидетелство за съдимост на лицето/ лицата, които представляват доставчика на обучения. Свидетелството за съдимост важи за срок от 6 месеца от датата на издаването му.
6. Декларация за липса на виновно неизпълнение на задължения по договори, свързани с разходването на средства от националния бюджет или бюджета на Европейския съюз /Приложение 4/.
7. Декларация /Приложение 5/ за собствени или наети материално – технически бази, които отговарят на ДОИ и приложимата нормативна уредба за конкретното обучение.
8. Декларация за наличие на необходимия преподавателски състав за провеждане на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности /Приложение 2/.
9. Декларация ДДО – в случаите, в които доставчиците на обучение са одобрени за предоставяне на дистанционно обучение.
 
Допълнителни указания:
1. Документи за предеклариране на обстоятелствата по чл.9, ал.1 и ал.2 от  ПМС 251/ 21.10.2009г. следва да подадат всички Доставчици на обучение, вкл. и одобрените през месец декември 2013г.
2. Всички образци на заявление и декларации се подписват от всички лица, които представляват ДОб по регистрация.
3. Документите се адресират до:
Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
Бул. „Княз Ал. Дондуков” №3
София 1000
Относно: удостоверяване на обстоятелства по чл.10 от ПМС 251/2009г.
4. Документите задължително трябва да се представят в нормативно регламентирания срок – 31.01.2014г., като за документите изпратени по пощата важи датата на пощенското клеймо. Няма да се разглеждат документи, постъпили в Агенцията по заетостта след тази дата, както и такива, които не са изведени от платформата за електронно попълване на документи от доставчиците на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности.
5. Към документите по предеклариране на обстоятелствата по чл. 9, ал.1 и ал.2 от ПМС 251/2009г. не следва да се включват предложения за промяна на териториалния обхват и/или предоставяните обучения от ДОб. Целта е по-оперативно обработване и проверка на документацията.
При необходимост от промяна на предоставяните обучения и/или в материално-техническите бази за провеждане на обученията в периода от 02.01.2014г. до 31.01.2014г. предложенията и съпътстващите документи се изпращат в отделен плик, адресиран до Комисията за подбор на ДОб.
 
 
С уважение,
 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  /п/
Зам. изпълнителен директор и                                                                   
представляващ конкретния бенефициент