Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Нови правила при избор на изпълнител от бенефициентите по европейски проекти
31.05.2014
 
                На 20 май 2014 г. е прието Постановление № 118 на МС за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм ( ПМС № 118 от 20 май 2014 г.), с което се отменя досега действащото Постановление на Министерски съвет № 69 от 11 март 2013 г.
                Документи по тръжни процедури представени за публикуване от страна на ДО на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз след и на 27 май 2014 г. следва да бъдат изготвени съгласно разпоредбите на ПМС № 118/2014 г.
                Съгласно § 7 Преходните и заключителни разпоредби от ПМС № 118 от 20 май 2014 г., процедурите по ПМС № 69/2013 г., обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.