Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
13.07.2015
Считано от 03.07.2015г. влизат в сила изменени и допълнени разпоредби на ПМС №118/2014 г. Едно от измененията обхваща нови прагове при провеждането на избор с публична покана, съответно за строителство - предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 50 000 лв. и доставки или услуги - предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 30 000 лв.
Във връзка с измененията е актуализиран Графикът за определяне на изпълнители по реда на ПМС № 118 от 27.05.2014 г., изм. и доп. от 03.07.2015г., който може да изтеглите от тук.