Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Становище на НАП относно верифициране на разходи за обучения по ключови компетентности по проекти
20.07.2014
 
В Агенция по заетостта е получено писмено становище на Националната агенция по приходите с писмо изх.№12-00-251#1 от 27.06.2014г. относно приложение на разпоредбите на чл.41, т.1, б.”а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с верифициране на разходи за обучения по ключови компетентности по проекти, финансирани по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Съгласно същото, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, доставчик е на обучение по ключови компетентности, включен е в списъка на доставчици на обучение по ключови компетентности, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, доставката са услуги по схема за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, то разпоредбите на чл. 41 ,т.1, б.”а” от ЗДДС са неприложими и извършените от лицето доставки на услуги имат характер на облагаеми.
 
Писменото становище може да видите тук