Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Архив
Важно за кандидатите по Компонент ІІ, Сесия 5 на схемата за предприемчивите българи
01.10.2013

Договаряне с одобрените Кандидати по схемата „Безопасен труд”
04.06.2013

Важно за всички Бенефициенти по процедура „Социални иновации в предприятията".
22.05.2012
Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.15 - „Социални иновации в предприятията".

Иинформационна кампания по Компонент 2 на схемата за предприемчивите българи
22.05.2012
Агенцията по заетостта стартира информационна кампания по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 2” на стойност 50 млн. лв.<BR>

Важно за кандидатите по схема BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
21.04.2012
Във връзка с изтичането на крайния срок за подаване на проектни предложения по схема BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, 30.04.2012 г., Ви уведомяваме, че крайният срок за подаване на проектни предложения е 02.05.2012 г. 16.30 часа.<BR>

Проект на насоки за кандидатстване по схемата за предприемчивите българи
20.04.2012
Проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 2

Изменен Формуляр за електронно кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услу
26.03.2012
Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.<BR><BR>

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-2.3.02 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
20.03.2012
На 16.03.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.02 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 27.03.2012 г.

Стартира изпълнението на проекта по процедура BG051PO001-1.1.08 „Обучение и адаптация”
10.02.2012
Издадена е заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне: BG051PO001-1.1.08 „Обучение и адаптация” приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването, основна област на интервенция 1.1: Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда по ОП РЧР.

За всички Кандидати с одобрени за финансиране проектни предложения по процедура.BG051PO001-1.1.07 -
09.02.2012
Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него<BR>

Информационна кампания по две схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
23.01.2012
Утре, 24 януари 2012 г., министърът на труда и социалната политика ще открие информационна кампания по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 70 млн. лв. Това са схемите „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3” и „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА - "СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА" - СЕСИЯ 3
28.12.2011
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-2.1.15 – “СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” – Сесия III

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА - "СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА" - СЕСИЯ 2
17.11.2011
На 17.11.2011г. приключи оценката от етап „Административно съответствие и допустимост на проектните предложения и кандидатите”, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.1.15 – “СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” – Сесия II.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
07.11.2011
Приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.07 – “ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В СВОИ РЪЦЕ” <BR><BR>В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. <BR><BR>

Започва набирането на заявления за включване в обучение по схема BG051PO001-1.2.01
03.10.2011
03.10.2011г. започва набирането на заявления за включване в обучение по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция <BR>BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент I” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. <BR>

Стартира приемът на заявления по схема „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”
15.08.2011
От днес, 15 август 2011 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на заявления по схема „Аз мога повече”. Схемата е продължение на успешната програма за обучение на заети „Аз мога”, към която интерес проявиха близо 100 000 души.

Стартира процедура за директно предоставяне на БФП "Обучение и адаптация"
20.07.2011
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., Агенция по заетостта стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Обучение и адаптация", която ще се финансира...

"Обучение и адаптация"
20.07.2011
Агенция по заетостта стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Обучение и адаптация"

Проект „Да успеем заедно”
15.07.2011
250 трудови медиатори и 11 трудови консултанти започнаха работа от 13 юли по проект BG051PO001-6.1.05 „Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” - “Да успеем заедно”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ще се реализира в рамките на 35 месеца в 28-те области на страната.

Срокът за кандидатстване по програмата „Старт на кариерата” се удължава
29.06.2011
Предоставя се възможност и на младежите, които ще се дипломират в рамките на лятната изпитна сесия на 2011 г. да кандидатстват по програмата за работа

Страници: 12››