Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Срокове за съхранение на документи за бенефициентите от програмен период на ОП РЧР 2007-2013
09.10.2018
Уважаеми бенефициенти,<BR>Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (ОП РЧР 2007-2013), уведомява всички бенефициенти, че всички операции, свързани с приключване на програмата са вече извършени.

Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
13.07.2015
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "убежище, миграция и интеграция" и Фонд "вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - ДВ, БР. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)

Преустановяване приемането на заявления по проект "По-близо до работа" на ОП РЧР
12.02.2015

Важно за бенефициентите по ОП РЧР 2007-2013 г.
17.12.2014

Важно за доставчиците на обучения по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г.
03.12.2014

Важно за бенефициентите по BG051PO001-1.2.03 -Компонент II
21.11.2014

Приемане на нови заявления по схемата „По-близо до работа”
06.11.2014

Важно за бенефициентите по схема "Ново работно място"
14.10.2014

Нови правила при избор на изпълнител по реда на чл. 9 от ПМС № 118 от 20 май 2014 г.
01.10.2014
Нови правила при избор на изпълнител по реда на чл. 9 от ПМС № 118 от 20 май 2014 г. от бенефициентите по европейски проекти

Утвърдени са изменения по процедура BG051PO001-1.1.13 - Ново работно място
17.09.2014

ВАЖНО: Одобрени са образци на документи за прилагане разпоредбите на ПМС №118 от 20.05.2014 г.
19.08.2014

На вниманието на новостартиращите предприятия, които са сключили договори по Компонент ІІ
22.07.2014
На вниманието на новостартиращите предприятия, които са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ на схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.<BR>

Становище на НАП относно верифициране на разходи за обучения по ключови компетентности по проекти
20.07.2014

Електронно подаване на документи за междинни и финални плащания
17.06.2014

Нови правила при избор на изпълнител от бенефициентите по европейски проекти
31.05.2014

Важно за бенефициентите
24.03.2014

Консултации за новостартиращите предприятия по схемата за предприемчивите българи
10.03.2014
На вниманието на новостартиращите предприятия, които са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ на схема BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Договаряне с одобрените Кандидати по Компонент II, Сесия 6 на схемата за предприемчивите българи
13.01.2014

Важно за кандидатите по сесия 6 на схемата за предприемчивите българи
10.01.2014

Важно за кандидадите по сесия 6 по схемата за предприемчивите българи
17.12.2013

Страници: 12345››