Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Управление на ОП РЧР
В процеса на управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." в Република България участват следните институции/звена:

• Централно координационно звено;
• Сертифициращ орган;
• Одитиращ орган;
• Управляващ орган;
• Междинни звена.
 
Централното координационно звено е структура, която координира и следи изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в страната. Тази функция се осъществява от дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” от Администрацията на Министерски съвет.

Сертифициращ орган на Оперативната програма е дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент № 1083/2006, Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите извършени от бенефициентите.

За  Одитен орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", е определена Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент № 1083/2006, Одитният орган на оперативната програма е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма.
С Решение на Министерския съвет № 965 от 16.12.2005 г. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на Министерство на труда и социалната политика е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", който отговаря за ефективното и ефикасното управление и изпълнение на оперативната програма.
 
Управляващият орган делегира на следните Междинни звена отговорности и задачи по управлението на съответни приоритетни оси с подписаните през м. август 2007 г. Междуинституционални споразумения за делегиране на правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.":
•   Агенция по заетостта за приоритетни оси 1 и 2;
•   Министерство на образованието, младежта и науката за приоритетни оси 3 и 4;
•   Агенция за социално подпомагане за приоритетна ос 5.
 
 
Европейска комисия Одитен органУправляващ орган – Министерство на труда и социалната политикаМеждинно звено по приоритетна ос 1 и 2 – Агенция по заетосттаМеждинно звено по приоритетна ос 3 и 4 - Министерство на образуванието младежта и науката<b>Междинно звено по приоритетна ос 5 - Агенция за соц</b>иално подпомагане