Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Електронен бюлетин
Септември 2015
Актуално
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
13.07.2015
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "убежище, миграция и интеграция" и Фонд "вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - ДВ, БР. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)