Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Други документи
Придружително писмо за изпращане на документи за сключване на договор по BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, сесия 6
Във връзка с предстоящото сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”. сесия 6, одобрените за финансиране кандидати следва да изпратят изисканите им документи, като използват настоящия образец на придружително писмо.
Указания за схема "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостятелна стопанска дейност"
Настояшите указания са за безработните лица, участващи в изпълнението на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност"

Страници: 12››