Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
13.07.2015

повече
Преустановяване приемането на заявления по проект "По-близо до работа" на ОП РЧР
12.02.2015

повече
Важно за бенефициентите по ОП РЧР 2007-2013 г.
17.12.2014

повече
Актуална Информация
24.07.2015 г. Списък на кандидатите, класирани  във външния подбор  за заемане на  свободно  работно място за длъжността: "трудов  медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ Пловдив
 
 
 
 
 

Документи