Важно за бенефициентите по BG051PO001-1.2.03 -Компонент II
повече
Новини
Преустановяване приемането на заявления по проект "По-близо до работа" на ОП РЧР
12.02.2015

повече
Важно за бенефициентите по ОП РЧР 2007-2013 г.
17.12.2014

повече
Важно за доставчиците на обучения по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г.
03.12.2014

повече
Актуална Информация
01.07.2015 г. Агенция по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността: "трудов медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно", с място на работа на територията на дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Пловдив
 
30.06.2015 г. Списък на кандидатите, класирани  във външния подбор  за заемане на  свободно  работно място за длъжността: "трудов  медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ Варна
 

 
 
 
 
 

Документи